Folktinget söker en

projektkoordinator

för ett moderskapsvikariat med start 1.2.2017.

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad intresseorganisation och vår huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Det betyder att vi verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Som projektsekreterare är dina huvudsakliga uppgifter att driva Folktingets projekthelheter, som under året 2017 innebär Folktingets deltagande i SuomiAreena, vår satsning under Finlands 100-års jubileum samt evenemanget Svenska veckan. Du fungerar som projektledare och ansvarar för planeringen, genomförandet och avrapporteringen av de här projekten.  Till dina arbetsuppgifter hör också att ansöka om fortsatt projektfinansiering för projekten samt att fortlöpande redovisa för Folktingets styrelse och arbetsutskott om hur projektförberedelserna framskrider.

 I ditt arbete jobbar du också i nära samarbete med vår informatör då Folktinget planerar och genomför mässor, seminarium och föreläsningar både i Finland och utomlands. Till projektkoordinatorns arbete hör att utforma marknadsföringskampanjer för projekten och att tillsammans med grafiker ta fram både tryckt och virtuellt marknadsföringsmaterial. I rollen som projektkoordinator planerar och sköter du även uppdateringen av våra hemsidor och våra kanaler på sociala medier. Vi förväntar oss att du också deltar i vår övriga verksamhet och rycker in där det behövs.

DIN PROFIL

Vi söker en person med ett gediget intresse att jobba för det svenska i Finland.

Arbetet förutsätter lämplig utbildning och erfarenhet av att jobba med evenemangsproduktion. Du ska vara en god projektledare och trivas med att jobba parallellt med flera projekt.  Vi förutsätter också goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska, samt ett öppet och utåtriktat sätt. Vi värdesätter din kännedom om kulturfältet i Finland. Vi utgår ifrån att du självständigt kan driva dina projekt framåt, men att du också fungerar tillsammans med oss andra. Jobbet kräver viss beredskap till resor inom Finland, men utförs huvudsakligen på vårt kontor i Helsingfors.

På frågor svarar Markus Österlund, 040-8367686.

Välkommen med din ansökan till folktinget@folktinget.fi senast  5.1.2017

 

 

 

Ett nytt Folkting utses våren 2017

KUNGÖRELSE


Partier och grupperingar kan ställa upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen. Antalet kandidater får vara högst två gånger antalet fasta mandat i distriktet. Kandidaterna bör vara finska medborgare, som på valdagen fyllt 18 år och som samtyckt till kandidatur.

Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalvalet så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna. Lagtingsledamöterna på Åland utser 7 ledamöter till Folktinget.

Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål – alla röster som getts åt dem räknas automatiskt med. Partierna kan begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska.  För att dessa kandidater ska räknas med ska de ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet.

Till Folktinget utses 75 folktingsledamöter och ersättare. Av mandaten är 63 fasta mandat, fem är utjämningsmandat och sju mandat tillfaller landskapet Åland. De fasta mandaten fördelas mellan distrikten, förutom i fråga om Ålands distrikt, i direkt proportion till den svenska befolkningens storlek i respektive distrikt.

 

År 2017 fördelar sig de fasta mandaten så att Helsingfors har 8 fasta mandat, Nyland 23, Åboland 7, Vasa 23 och Övriga Finland 2 mandat. De fem utjämningsmandaten fördelas mellan partierna i direkt proportion till deras röster i samtliga valkretsar uträknat på 68 mandat.

Den politiska fördelningen i Folktinget som utsågs år 2012 är följande: Sfp 43, Sdp 10, Saml 6, Vf  3, Gröna 4, Kd 2, Centern 2 och Åland 5.

Partierna och grupperingarna skall lämna in sina listor senast tisdagen den 31 januari 2017 klockan 16.00 till Svenska Finlands folkting/mandatfördelningsnämnden, Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors.

Tilläggsuppgifter:

Bitr. folktingssekreterare Camilla Grundström

Tfn 09 6844 2555

 

 

 

Folktinget söker en

INFORMATÖR

För perioden 1.1.2017−31.12.2017 med möjlighet till förlängning.

Till arbetsuppgifterna hör att

  • Synliggöra Folktingets arbete
  • Hålla kontakt med pressen och samarbetsparter
  • Uppdatera Folktingets webbplats och sköta Folktingets sociala medier
  • Arrangera evenemang och marknadsföra dessa
  • Fungera som sekreterare för Folktingets ungdomsutskott

Vi förutsätter erfarenhet av informatörsjobb, en stark känsla för sociala medier, god organisationsförmåga och ett gott språk.

Vi värdesätter en god kännedom om Svenskfinland, relevanta kontakter och goda nätverk samt kunskap i Indesign. Vi hoppas att du har en god samarbets- och initiativförmåga.

För mera information, kontakta folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686, markus.osterlund@folktinget.fi

Ansökningar med ev. bilagor bör vara Folktinget tillhanda senast 29.11.2016 och sänds till markus.osterlund@folktinget.fi eller Folktinget, Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors.

 

Folktinget är med på Göteborgs bokmässa

Folktinget ordnar tre diskussioner tillsammans med det finska förvaltningsområdet i Göteborgs stad och Hanaholmen under bokmässan i Göteborg. Diskussionerna som ordnas fredag 23.9.2016 har temat

Sverigefinnar och finlandssvenskar – osynliga i två länder?

I Sverige har cirka en halv miljon svenskar finska rötter och i det tvåspråkiga Finland talar drygt fem procent svenska som modersmål. Okunskapen om de språkliga minoriteterna är stor, och det påverkar deras vardag. Medverkande: Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, Maria Wetterstrand, politisk debattör och skribent, och Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet. Moderator: Lotta Hoppu, reporter, Sveriges Radio Sisuradio. Arr Svenska Finlands folkting, det finska förvaltningsområdet i Göteborgs stad och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

 

Finlandsmonterns Arena kl. 10.00 – 10.25

(avdelning C02:21 på entréplan)

 

Internationella torgets Stora scen kl. 11.40–12.00

(Internationella torget är i H-hallen på plan 2)

 

Kort seminarium kl. 14.00–14.20

(I seminarielokal J2plan 2) Observera att denna diskussion hör till det officiella seminarieprogrammet under mässan, vilket innebär att man måste ha en seminariebiljett (utöver vanlig inträdesbiljett till mässan) för att komma in.

En sammanställning av FInlands digra program på mässan hittar du HÄR (pdf). 

 

 

Folktinget lediganslår en tjänst på viss tid

Sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor samt förvaltning

Till arbetsuppgifterna hör att

  • bereda utlåtanden om pågående lagberedning och reformer inom social- och hälsovården samt inom övriga förvaltningssektorer
  • bevaka vård- och landskapsreformen ur ett språkrättsligt perspektiv
  • samarbeta med olika organisationer främst inom social- och hälsovårdssektorn
  • ge råd och information till olika samarbetsparter gällande myndigheters språkliga skyldigheter inom social- och hälsovården och förvaltningen
  • fungera som sekreterare för Folktingets förvaltningsutskott och social- och hälsopolitiska utskott

Vi värdesätter god kännedom om stats- och kommunalförvaltningen, språklagstiftningen och lagstiftningen inom social- och hälsovårdsområdet, kunskap om Svenskfinland, erfarenhet av intressebevakning samt samarbets- och initiativförmåga.

För tjänsten krävs lämplig högskoleexamen. Juridisk utbildning och sakkunskap om språkliga rättigheter, offentlig förvaltning och social- och hälsovårdsfrågor är en merit.

Tjänsten är för perioden 1.10.2016–31.7.2017 med möjlighet till förlängning.

För mer information kontakta folktingssekreterare Markus Österlund tfn  040 836 7686 eller markus.osterlund@folktinget.fi. Ansökningar med ev. bilagor bör vara Folktinget tillhanda senast 11.9.2016 och sänds till folktinget@folktinget.fi eller Folktinget, Snellmansgatan 13A, 00170 Helsingfors.

 

Program på Svenska 11-15 juli 2016 i Björneborg

Folktinget i samarbete med Svenska bildningsförbundet, Svenska litteratursällskapet och Finlands Svenska Idrott önskar dig välkommen till det svenska programmet i Björneborg 11-15 juli 2016.

Tillsammans ordnar vi aktuella diskussioner med intressanta talare och vi finns alla dagar i Paviljongen på Medborgartorget under hela SuomiAreena. I Paviljongen är du välkommen att bl.a. skapa poesi eller plantera sommarblommor. Dessutom bjuder Folktinget på två jazzkonserter på svenska under veckan.

En sammanställning av det svenska programmet hittar du HÄR (pdf)!

Hoppas vi ses!

 

Svenska reformgruppen

– en referensgrupp för att diskutera det svenska i vård- och regionreformerna

Svenska Finlands folkting och Finlands Kommunförbund har tillsatt en referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i vård- och regionreformerna. Referensgruppen består av representanter från riksdagen, kommunledningen, primärhälsovården, socialvården och de tvåspråkiga sjukvårdsdistrikten, samt av sakkunniga. Gruppen skapar ett nytt samarbetsnätverk inom Svenskfinland. Medlemmarna arbetar tillsammans och fokuserar på de frågor man har gemensamt.

Syftet med referensgruppen är att utbyta information och hitta redskap för att trygga invånarnas språkliga rättigheter. Gruppen gör en helhetsbedömning av hur de frågor som är viktiga för den svenskspråkiga befolkningen tryggas i vård- och regionreformerna. Gruppen är inte ett beslutsfattande organ. Medlemmarna i reformgruppen kan självständigt utnyttja det som har framkommit i arbetet.

Reformgruppens medlemmar

Ordförande
Ulla-Maj Wideroos

Sekretariat
Johanna Lindholm, Folktinget
Hanna Seppä, Kommunförbundet
Linda Grönqvist, Kommunförbundet

Medlemmar

Sjukvårdsdistrikt

Sune Lang, chefsläkare, Västra Nylands sjukhus
Mona Rönnholm, ekonomichef, Åbolands sjukhus
Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Sakari Telimaa, chefsöverläkare, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Finland

Juha Metso, omsorgsdirektör, Esbo
Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo

Åbo och Åboland

Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare, Åbo
Patrik Nygrén, kommundirektör, Pargas

Österbotten

Alice Backström, socialdirektör, Korsholm
Mats Brandt, kommundirektör, Malax
Carola Lindén, chef för socialomsorgen, Jakobstad
Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot, SFP
Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo

Sakkunniga

Viveca Arrhenius, socialråd, Social- och hälsovårdsministeriet
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, Justitieministeriet
Hanna Tainio, vice VD, Kommunförbundet
Markus Österlund, folktingssekreterare, Folktinget
Kristina Wikberg, direktör, svenska och internationella ärenden, Kommunförbundet

Närvarorätt

Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP, ordförande för Kommunförbundets svenska delegation
Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot, SDP, Kommunförbundets styrelsemedlem
Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, SFP, Folktingsordförande
Hildur Boldt, ordförande för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott
Lauri Kattelus, vice ordförande för kommunfullmäktige i Åbo, Samlingspartiet
Peter Östman, riksdagsledamot, KD
Timo Laaninen, partisekreterare, Centern
Riikka Slunga-Poutsalo, partisekreterare, Sannfinländarna
Minerva Krohn, överläkare, Kommunförbundets styrelsemedlem, De Gröna
Marko Varajärvi, partisekreterare, Vänsterförbundet
Camilla Berggren, projektchef, Kommuntorget

Andra inbjudna

Sannfinländarna
Ålands kommunförbund och Mariehamns stad

 

 

 

 

 

 

 

Svenskan i FInland och Finland i NOrden

Folktinget ordnade en diskussion med president Martti Ahtisaari och de politiska partierna om svenskan i Finland och Finland i Norden på Ständerhuset 8.4.2015.

Film om tvåspråkighet

I samband med kampanjen ”Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja” har Sydkusten tillsammans med Folktinget och Folkhälsan producerat en kortfilm som beskriver vardagen i en tvåspråkig familj.