Internationellt

Folktingets internationella verksamhet har två målsättningar:

  • att få konkreta idéer av och att utbyta erfarenheter med speciellt europeiska samarbetsparter om främjandet av språkliga rättigheter och en mer proaktiv språkplanering
     
  • att sprida information om Folktingets intressebevakning och best practices samt om Finlands tvåspråkighet till andra länder
Folktinget är fullvärdig medlem i det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) och dess tankesmedja. Inom NPLD ledde Folktinget under åren 2013-15 ett EU-projekt för att skapa en europeisk vägkarta för språkplanering på europeisk nivå.

Folktinget är också associerad medlem i FUEN (Federal Union of European Nationalities), en organisation som samlar ett nittiotal nationella minoriteter i 32 länder i Europa. FUEN ordnar årligen en kongress för sina medlemmar.


Under de senaste åren har Folktinget haft ett aktivt samarbete med sverigefinländska aktörer. Tillsammans ordnar vi diskussioner och rundabordskonferenser, där aktuella teman diskuteras. Folktinget får årligen flera besök av internationella grupper som vill bekanta sig med vår verksamhet.

Folktinget rapporterar även om svenskans ställning i Finland för uppföljningen av Europarådets konventioner som gäller språk och minoriteter (Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk och Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter).