KUltur- OCH MEDIEUTSKOTTET

Folktinget kommer under perioden 2017-2018 att göra en satsning på kultur- och mediefältet. Ett nytt utskott sammankallas för att behandla aktuella ärenden som berör det svenskspråkiga kulturfältet och medielandskapet i Finland. Det finns ett stort behov av en finlandssvensk samsyn och en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i handling. Utskottet samlar till diskussion, avger utlåtanden och fungerar som referensorgan i kulturfrågor. Utskottet följer också upp konsekvenserna av samgången mellan Yle Fem och Yle Teema och det faktum att det inte längre finns en egen svensk tv-kanal i Finland. Yles förvaltningsråd måste ge garantier för att den svenskspråkiga befolkningen behandlas på lika grunder i programverksamheten och i programproduktionen också i framtiden. Utskottet får också i uppdrag att påbörja arbetet kring Folktingets 100-årshistorik, vilken ska vara klar till Folktingets jubileumsår 2019.

Ordförande
Kenneth Stambej, SFP


Medlemmar
Glenn Lindholm, SFP
Anna Luhtasela, SFP
Thomas Karv, SFP
Johan Kvarnström, SDP
Johanna Överfors, SDP
Elias Lindström, Åland            
Vera Sui, VF            
Mona Lehtonen, Gröna        
Veera Hellman, Saml            
Hanna-Kaisa Simojoki, KD


Sekreterare
Stina Heikkilä