RÄTT TILL EGET SPRÅK

En del av Folktingets arbete är att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Språklagstiftningen bestämmer i vilka situationer du har rätt att använda svenska i din kontakt med olika myndigheter. Förutom i grundlagen och språklagen, finns bestämmelser också i tiotals andra lagar och förordningar.

Huvudregeln är att du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att dina språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Också i myndigheternas övriga verksamhet ska svenskan ha en synlig plats, till exempel på webbplatser, skyltar och i broschyrer. Privata aktörer är däremot i regel inte skyldiga att erbjuda service på ett visst språk, men du kan gärna kontakta deras kundservice för att framföra önskemål om svensk service.

I praktiken används olika begrepp när det handlar om service på eget språk. Begreppen modersmål, eget språk och kontaktspråk används både i lagstiftningen och i myndigheternas praxis.

Men vilken är skillnaden?

Modersmål: Det språk som är registrerat i befolkningsdatasystemet. Du kan ändra ditt modersmål i systemet.
 

Eget språk: Är i huvudsak ditt modersmål, det vill säga svenska eller finska.
 

Kontaktspråk: Ibland kan du själv välja om du vill ha svenska eller finska som kontaktspråk, oberoende av ditt modersmål. Vissa tvåspråkiga myndigheter registrerar alltså kontaktspråk också för personer som har svenska eller finska som modersmål. När myndigheten då betjänar dig på ditt eget språk, är det ditt registrerade kontaktspråk som avgör vilket språk som myndigheten ska betjäna dig på.  

Om ditt modersmål är något annat språk än finska eller svenska, ska du anmäla svenska eller finska som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet. Då är det kontaktspråket som är ditt eget språk i kontakten till tvåspråkiga myndigheter.

Du kan också bekanta dig med Institutet för den inhemska språkens allmänna information om språk och språkpolitik. Läs mer genom att klicka här.


Folktinget hjälper


Om du upplever att dina språkliga rättigheter inte förverkligats, kan du ta kontakt med oss på Folktinget. Vi ger dig råd och svarar på frågor kring språklagstiftningen. Vi hjälper vid behov till med att kontakta den myndighet ärendet gäller.

Fyll gärna i blanketten här nedan för att göra en anmälan till Folktinget så reder vi ut ärendet och hjälper dig vidare. Blanketten fungerar som ett epostmeddelande och har därför motsvarande säkerhetsstandard som ett vanligt epostmeddelande.

Du kan också kontakta oss på sprakskydd@folktinget.fi eller per tfn 040 833 0904.

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna!

5. Mina kontaktuppgifter
Ifall det finns skriftlig eller annan dokumentation gällande ärendet (t.ex. blankett, foto, broschyr eller korrespondens) så tar vi gärna emot materialet. Du kan ladda upp bilagor här. Du kan också skicka bilagor per e-post till sprakskydd(at)folktinget.fi.

Skriv siffran 6 med bokstäver: