FÖRVALTNING

Folktinget har en särskild uppgift att bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.

För att den svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska förverkligas i praktiken förutsätts att man tar hänsyn till de språkliga rättigheterna inom kommunal, regional och statlig förvaltning samt inom domstolsväsendet. De ofta återkommande förändringarna i förvaltningsstrukturerna utgör en särskild utmaning med tanke på de språkliga rättigheterna.  Det kräver fortlöpande arbete för att de språkliga rättigheterna inte ska försvagas i samband.

 

Folktinget har ett förvaltningsutskott . Förvaltningsutskottet bereder:

  • utlåtanden, när det är viktigt att statsmakten beaktar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i förvaltningsreformer och i ny lagstiftning,
     
  • skrivelser, för att uppmärksamma ministrar och ledande tjänstemän på ärenden av betydelse för de språkliga rättigheterna,
     
  • uppvaktningar, när Folktinget vill diskutera centrala frågor i direktkontakt med beredning och beslutsfattare.
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250