FÖRVALTNING

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter ska tryggas inom statlig och kommunal förvaltning samt inom domstolsväsendet. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas i lagberedning och reformprojekt
  • samarbetar med aktörer inom statlig och kommunal förvaltning,
  • anlitas som remissorgan och ger utlåtanden till olika myndigheter om lagberedning och reformprojekt som påverkar de språkliga rättigheterna.

Folktinget har ett förvaltningsutskott som:

  • bereder utlåtanden, som Folktinget lämnar till ministerier och riksdagens utskott när de språkliga rättigheterna bör uppmärksammas i lagberedning och reformprojekt,
  • bereder skrivelser i frågor av särskild betydelse för de språkliga rättigheterna till beslutsfattare och ledande tjänstemän,
  • hör sakkunniga från ministerier och deras förvaltningsområden i samband med utskottets möten.

Frågor som just nu är aktuella:

  • behovet av språkliga konsekvensbedömningar i lagberedningen,
  • digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och
  • utbildningen av poliser, nödcentralsoperatörer och räddningsmanskap som kan svenska.

Folktinget har i mars sänt en skrivelse till statsrådets kansli och uppmanat regeringen att stärka och utveckla förhandsbedömningen av språkliga konsekvenser i lagberedningen. Avsikten med en sådan bedömning är bland annat att synliggöra språkliga rättigheter och skyldigheter, vilket förbättrar lagstiftningens kvalitet. Dessutom har Folktinget uppmanat regeringen att utvärdera de långsiktiga språkliga konsekvenserna av vissa strukturreformer, som har genomförts inom polisförvaltningen och tingsrättsväsendet.

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är ett av regeringens insatsområden. De språkliga rättigheterna och digitaliseringen är därför en aktuell fråga också i Folktingets verksamhet. Folktinget har genomgående i sina utlåtanden framhållit det viktiga i att de språkliga rättigheterna beaktas i planeringen och utvecklandet av digitala tjänster. Folktinget bevakar hur de språkliga rättigheterna beaktas i lagberedning och reformprojekt med anknytning till digitalisering också framöver.

Folktinget har aktivt lyft fram behovet av att trygga tillgången till poliser, nödcentralsoperatörer och räddningsmanskap som kan svenska i kontakter till inrikesministeriet och riksdagens förvaltningsutskott. Utbildningen är en nyckelfråga, och Folktinget arbetar för att det ordnas yrkesinriktad utbildning också inom de tvåspråkiga områdena. Utöver detta är det viktigt att stärka de strukturer som säkerställer polisens verksamhet och service på svenska.

Folktinget har kontaktat statsrådets kansli under den aktuella coronaepidemin. När trafiken begränsades mellan Nyland och de övriga landskapen sändes ett myndighetsmeddelande per sms 28.3.2020 till alla som har mobilabonnemang i Finland. Det visade sig emellertid att alla svenskspråkiga personer inte fick informationen på svenska. Folktinget förutsatte i ett uttalande att de ansvariga myndigheterna utreder hur instruktionerna till mobiloperatörerna har fungerat och försäkrar sig om att bristerna åtgärdas.

Utlåtanden

Utlåtande om statens närvaro i regionerna

19.02.2021 kl. 09:02

Utlåtande om integrationsordlista

28.01.2021 kl. 11:31

Utlåtande om utbildningspolitiska redogörelsen

22.01.2021 kl. 16:13

Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

16.11.2020 kl. 13:58

Folktinget kommenterar kvalitetsrekommendation

29.06.2020 kl. 14:27

Utlåtande om mänskliga rättigheter

29.06.2020 kl. 12:12