KULTUR OCH MEDIA

Folktinget följer kontinuerligt med det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland. Det finns ett  behov av en finlandssvensk samsyn och en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i handling. Ett utskott sammankallas för att behandla aktuella ärenden, avge utlåtanden och fungera som referensorgan i kulturfrågor.

Utskottet följer också upp konsekvenserna av samgången mellan Yle Fem och Yle Teema. Yles förvaltningsråd måste ge garantier för att den svenskspråkiga befolkningen behandlas på lika grunder i programverksamheten och i programproduktionen också i framtiden. Kulturfältet på svenska i Finland är brett och kräver utskottets uppmärksamhet. Finlandssvensk barnkultur och hur det kan säkras att det finns ett jämnt utbud i Svenskfinland diskuteras i utskottet.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250