KULTUR OCH MEDIA

Folktinget kommer under perioden 2017-2018 att göra en satsning på det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland. Ett nytt utskott sammankallas för att behandla aktuella ärenden. Det finns ett  behov av en finlandssvensk samsyn och en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i handling. Utskottet samlar till diskussion, avger utlåtanden och fungerar som referensorgan i kulturfrågor.

Utskottet följer också upp konsekvenserna av samgången mellan Yle Fem och Yle Teema och det faktum att det inte längre finns en egen svensk tv-kanal i Finland. Yles förvaltningsråd måste ge garantier för att den svenskspråkiga befolkningen behandlas på lika grunder i programverksamheten och i programproduktionen också i framtiden. Utskottet får också i uppdrag att påbörja arbetet kring Folktingets 100-årshistorik, vilken ska vara klar till Folktingets jubileumsår 2019.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250