Utlåtande om arkivlagen

20.03.2015 kl. 12:58
Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om arkivlagen.

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande om promemorian av arbetsgruppen för arkivlag UKM 2015:3

Undervisnings- och kulturministeriet har den 12 februari 2015 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

 

ALLMÄNT

Undervisnings- och kulturministeriet har den 19 mars 2013 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda de centrala reformbehoven i arkivlagen och –förordningen samt att utarbeta ett förslag till ny lagstiftning i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen har den 16 januari 2015 överlåtit sin promemoria till Undervisnings- och kulturministeriet.

Folktinget konstaterar, att promemorian innehåller förslag till lag om Riksarkivet, till lag om ändring av arkivlagen och till statsrådets förordning om Riksarkivet.

FÖRSLAG

Beträffande förslaget till lag om Riksarkivet föreslår Folktinget att i § 5 intas en bestämmelse om att det i delegationerna (delegationen för Riksarkivet och delegationen för privatarkiven) bör finnas företrädare för bägge nationalspråksgrupperna.

Gällande förslaget till Statsrådets förordning om Riksarkivet önskar Folktinget understryka vikten av att det finns verksamhetspunkter utöver Helsingfors också i Vasa och Åbo, vilket också föreslås i förordningen.

I övrigt kan Folktinget omfatta förslagen.

 

Helsingfors den 13 mars 2015

 

Svenska Finlands folkting

 

Christina Gestrin                                 
Ordförande

Anders Björklöf                                         
Biträdande folktingssekreterare

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250