Utlåtande om privatarkivlag

20.03.2015 kl. 13:02
Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om privatarkivlagen.

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande om promemorian av arbetsgruppen för privatarkivlag UKM 2015:4

 

Undervisnings- och kulturministeriet har den 13 februari 2015 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

 

ALLMÄNT

Undervisnings- och kulturministeriet har den 3 oktober 2013 tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagen om statsbidrag till privata arkiv och för att ta fram riktlinjer för reformen av statsbidragssystemet samt för att utarbeta ett förslag till ny lagstiftning om statsbidrag till privata arkiv i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen har den 21 januari 2015 överlåtit sin promemoria till Undervisnings- och kulturministeriet.

Folktinget konstaterar, att nuvarande lag om statsbidrag till privata arkiv inte till alla delar motsvarar dagens krav på insamlande och bevarande av kulturarvsmaterial varför det är befogat att lagstiftningen förnyas.

FÖRSLAG

Folktinget föreslår att i lagförslagets § 1 intas ett omnämnande om att befrämjandet av insamlande, bevarande och användning av privata handlingar och arkiv som hänför sig till det nationella kulturarvet, gäller handlingar och arkiv på båda nationalspråken, finska och svenska.

Till övriga delar har vi inget att anmärka mot lagförslaget.

 

Helsingfors den 13 mars 2015

Svenska Finlands folkting

 

Christina Gestrin                                 
Ordförande     

Anders Björklöf                                    
Biträdande folktingssekreterare

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250