Yttrande om immateriella kulturarvet

14.08.2015 kl. 14:56
Folktinget har gett ett yttrande till museiverket om genomförandeplanen för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

                                                                                                                  Till Museiverket

Ärende: Yttrande om genomförandeplanen för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet

 

Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) har beretts möjlighet att yttra sig om genomförandeplanen för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Vi anser att planen på det hela taget uppfyller de målsättningar som konventionen förutsätter.

Folktinget önskar framföra följande:

Folktinget anser att det är bra att mångfalden i vårt immateriella kulturarv lyfts fram i planen: de både nationalspråken, de språkliga, kulturella och etniska minoriteterna samt de regionala särdragen i olika samfund.

Finlands kulturella samhörighet med de nordiska länderna, i synnerhet Sverige, bör beaktas.Finland och Sverige har genom vår långa gemensamma historia ett gemensamt immateriellt kulturarv som delas av alla finländare oberoende av språk.

 

Överlag bör man lyfta fram Finland som en del av det nordiska kulturområdet och dess värdegrund och det immateriella kulturarvets specialdrag ur detta perspektiv.

 

I planen nämns att särdragen i våra nordliga områden bör beaktas då man kartlägger det gränsöverskridande kulturarvet. På samma grund anser vi att planen också borde beakta skärgårds- och kustkulturen som förenar Finland, Åland och Sverige. 

Tanken på ett wiki-baserat elektronisk verktyg för katalogisering av kulturarv är utmärkt. Detta verktyg bör fungera både på finska och svenska samt beakta ontologier. På detta sätt möjliggörs en katalogisering som inte är beroende av språk.

Eftersom kulturarvsfrågor hör till det åländska självstyret bör planen ta ställning till hur Museiverket koordinerar samarbetet med Ålands landskapsstyrelse beträffande verkställigheten av konventionen för Ålands del. 

 

Helsingfors den 14 augusti 2015   

 

Svenska Finlands folkting
 

Thomas Blomqvist                              
Ordförande                                        

Anders Björklöf 
Biträdande folktingssekreterare

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250