Utlåtande om reformen av tingsrättsnätverket

31.10.2016 kl. 12:55
Folktinget har gett ett utlåtande till Justitieministeriet om bedömningspromemorian som anknyter till projektet för utveckling av tingsrättsnätverket

Justitieministeriet                         

Ärende:         Svenska Finlands folktings utlåtande om bedömningspromemoria som anknyter till projektet för utveckling av tingsrättsnätverket (JM 3/31/2016)

Hänvisning: Begäran om utlåtande 16.9.2016, JM 3/31/2016

 

UTLÅTANDE

Justitieministeriet har inte bett om utlåtande av Svenska Finlands folkting i ärendet som berör fördelning av uppgifter mellan tingsrätterna. Folktinget anser att reformen av tingsrättsnätverket är av stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, varför Folktinget enligt lagen om Svenska Finlands folkting bör höras i ärendet. Folktinget önskar understryka vikten av att höra remissinstanserna i ett tidigt skede av lagberedningsprocessen snarare än enbart i slutskedet av processen då man i allmänhet står inför fullbordat faktum vad gäller förslagets innehåll. Folktinget ger därför in utlåtande och anför följande.

Folktinget anser det beklagligt att beredningen av reformen går vidare i enlighet med justitie- och arbetsminister Jari Lindströms riktlinjer gällande tingsrättsnätverket trots att problem som relaterar till den svenskspråkiga befolkningens grundläggande språkliga rättigheter att få service enligt lika grunder eventuellt kan vara äventyrad. Förslaget att slopa tingsrätterna i Borgå och Raseborg samt förvandla tingsrätten i Karleby enbart till ett kansli, försvagar på ett avgörande särt den svenskspråkiga befolkningens rättskydd och möjligheter att få service på det egna språket. Omstruktureringen av Österbottens tingsrätt, med byte av förvaltningsspråk som följd, försvagar det svenska språkets ställning inom rättsväsendet och den juridiska fortbildningen, vilket indirekt försvagar rättskyddet och de språkliga rättigheterna.

Enligt justitieministeriets anvisningar bör man i förevarande fall göra en grundlig språkkonsekvensbedömning för att utreda konsekvenserna för de språkliga rättigheterna. Folktinget anser att beredningen av reformen av tingsrättsnätverket inte bör gå vidare innan de språkliga konsekvenserna bedömts och offentliggjorts.

 

Helsingfors, 31.10.2016

 

Svenska Finlands folkting

                       
Markus Österlund
Folktingssekreterare


Erik Munsterhjelm
Sakkunnig i förvaltningsärenden

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250