Pressmeddelanden

Folktinget: De språkliga rättigheterna inom vården kan enbart tryggas genom Vasa centralsjukhus

Grundlagsutskottet gav 7.12.2016 sitt utlåtande om jourreformen. I utlåtandet tar man ställning till lagförslagets grundlagsenlighet vad gäller de språkliga rättigheterna. Utskottet konstaterar att regeringens modell med 12 fulljourssjukhus inte uppfyller grundlagens krav. Den bästa lösningen skulle enligt utskottet vara att ge både Vasa och Seinäjoki centralsjukhus rätt till fulljour, dvs en lösning med 12 + 1 fulljoursjukhus. Enligt utskottet skulle det också vara möjligt att genom särskild lagstiftning trygga tvåspråkig service i praktiken i Seinäjoki sjukhus.
09.12.2016 kl. 13:12

Folktinget till grundlagsutskottet: Jourreformen uppfyller inte grundlagens krav

Folktinget hördes idag då riksdagens grundlagsutskott behandlade jourreformen. Regeringens lagförslag har kritiserats hårt för att det inte ger Vasa centralsjukhus rätt att producera omfattande jourtjänster dygnet runt och för att verksamheten kringskärs kraftigt i de mindre regionala sjukhusen, vilket drabbar Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen hårt.
24.11.2016 kl. 15:38

Savon Sanomat premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5 000 € till tidningen Savon Sanomat. Garanternas ordförande Marcus Rantala tillkännagav priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 4.11.2016, kl. 13.00.
04.11.2016 kl. 13:20

Folktingets förtjänstmedalj till 16 personer

Folktingets förtjänstmedalj delas årligen ut på Svenska dagen till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. I år förlänas 16 personer med medaljen.
04.11.2016 kl. 06:00

Svenska veckan uppmärksammar kulturen på svenska i Finland

Svenska veckan firas stort på femton orter i Finland: Borgå, Björneborg, Esbo, Helsingfors, Lahtis, Lovisa, Karleby, Kristinestad, Kimitoön, Kyrkslätt, Raseborg, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg med start måndagen den 31.10 och med festligt avslutande på Svenska dagen söndagen den 6.11.
28.10.2016 kl. 12:55

Folktinget: Förslaget till ny jourlagstiftning håller inte måttet

Regeringens proposition till ny lagstiftning angående akutvård och jourverksamhet offentliggjordes idag. I förslaget har man inte omprövat Vasa centralsjukhus ställning, sjukhuset ska i framtiden inte upprätthålla omfattande jour dygnet runt. Det enspråkigt finska Seinäjoki ska sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.
27.10.2016 kl. 15:31

Allsvenska riksdagsgruppen ställer sig bakom Folktingets krav gällande vårdreformen

Den allsvenska riksdagsgruppen, med representanter för SFP, Saml., Vf, KD och SDP samlades i dag i riksdagen till en rundabordsdiskussion kring vårdreformen. Minister Juha Rehula deltog i tillfället.
25.10.2016 kl. 16:24

Beslutet om att stänga Lagmansgården måste omprövas

Beslutet om att stänga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre är oacceptabelt och beslutet bör omprövas. Det här anser arbetsutskottet för Folktingets styrelse som samlades i dag i Helsingfors.
23.08.2016 kl. 12:57

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet, har i går vänt sig med en skrivelse till regeringspartiernas partiledare Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini, samt till familje- och omsorgsminister Juha Rehula, för att uppmärksamma dem på den grundlagsproblematik som reformen av jourstrukturen medför.
08.07.2016 kl. 12:22

Svenskan får en större synlighet på SuomiAreena

Folktinget deltar även i sommar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg. SuomiAreena går i år av stapeln 11-15 juli 2016 och temat för politikerveckan är finländskt arbete och medborgarorganisationer. Folktingets diskussion kommer att fokusera på integration genom arbete.
13.06.2016 kl. 13:46

Folktinget vänder sig till justitiekanslern och ansvariga ministrar

Folktinget har idag vänt sig till minister Juha Rehula, minister Jari Lindström som ansvarar för språklagstiftningen och till justitiekansler Jaakko Jonkka, med anledning av regeringens förslag om jourstrukturen.
02.06.2016 kl. 11:09

Folktinget kritiserar jourberedningen

Social- och hälsovårdsministeriet har idag publicerat namnen på de 12 sjukhus som föreslås ansvara för den fullskaliga jourverksamheten. Vasa centralsjukhus finns inte med på listan. Istället kommer det enspråkigt finska Seinäjoki att sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.
19.05.2016 kl. 14:22

Sammanslagen skoladministration fullkomligt oacceptabel

Överborgmästare Jussi Pajunens förslag att den svenska skoladministrationen i Helsingfors ska bli en del av den finska skoladministrationen är fullkomligt oacceptabelt, säger Folktingets utbildningsutskott i ett uttalande från sitt möte idag i Helsingfors.
17.05.2016 kl. 13:21

Slå vakt om svenskan

Folktinget sammanträdde till session i Helsingfors 9.4.2016 och gav följande resolution:
09.04.2016 kl. 15:48

Folktinget efterlyser en genuin språklig likvärdighet

Folktinget samlas i dag i Helsingfors till sin årliga session. Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service.
09.04.2016 kl. 12:41

Folktinget finner beslutet om tingsrättsnätverket oacceptabelt

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har idag fattat beslut om tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. Det här påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter. Karleby, Borgå och Raseborg tingsrätter dras in och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter sammanslås. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.
11.02.2016 kl. 12:57

Fel att skära i Folktingets statsunderstöd

Folktinget är besviket över att riksdagens finansutskott i sitt budgetförslag har valt att inte stöda Folktingets verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Folktinget erhåller ett statsunderstöd för sitt uppdrag, ett understöd som de senaste åren varit 675 000 euro efter att riksdagen höjt stödet med 100 000 euro. I och med finansutskottets linjedragning krymper Folktingets stöd med ca 15 %.
11.12.2015 kl. 12:10

Regeringen måste klargöra hur den tänker garantera service på svenska

Regeringen gav idag mer detaljerad information om bildandet av de självstyrande områdena och om minskade antal sjukhus med fullskalig jour.
09.11.2015 kl. 16:31

Nyfinländare premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 2 000 € var till tre mottagare: David Celis, Alexandr Foy och Grace Ramos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2015, kl. 13.00.
06.11.2015 kl. 13:15

Folktingets förtjänstmedalj i silver till minister Ole Norrback

Minister Ole Norrback förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver. Folktinget utdelar också 16 förtjänstmedaljer på fyra olika orter.
06.11.2015 kl. 06:00