Pressmeddelanden

Folktinget: Kränkande och felaktig information får inte delas ut i skolorna

Folktinget sammanträder till session i Helsingfors lördagen den 5 april 2014.Folktingets ordförande Christina Gestrin kommer att öppna sessionen och tror att även medborgarinitiativet för att svenskan ska bli frivillig i de finska skolorna kommer att väcka debatt.
03.04.2014 kl. 11:39

Folktinget: Utkastet till lag om social- och hälsovård har många brister

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Folktinget uppskattar att de språkliga rättigheterna har behandlats grundligt i utkastet, men saknar en lösning för den faktiska ojämlikhet som råder i tillgången till social- och hälsovård på svenska och finska.
14.03.2014 kl. 14:08

Minister Räsänens svar övertygar inte Christina Gestrin

Christina Gestrin riktade 23.12.2013 ett skriftligt spörsmål till inrikesminister Päivi Räsänen där hon uttryckte oro för att polisinrättningen i Österbotten splittras. Orsaken till detta är de förändringar inom polisinrättningen i Österbotten som blir aktuella under år 2014, där Vasa är placeringsort för huvudpolisstationen, medan situationscentralen inrättas i Seinäjoki. Det här är den enda situationscentralen i landet som inte placeras i direkt anslutning till huvudpolisstationen.
07.02.2014 kl. 09:34

Folktinget: Lösning för social- och hälsovård på svenska i metropolen är en nödvändighet

Idag presenterar Kommunförbundet Marcus Henricsons rapport om en förvaltningsmodell för hur man kan garantera god service på svenska i metropolen. Folktinget välkomnar utredningen och anser att det är speciellt viktigt att få en lösning för en fungerande social- och hälsovård på svenska.
21.01.2014 kl. 14:21

Folktingets ungdomsutskott: Glöm inte de svenska lösningarna i ungdomssektorn

Folktingets ungdomsutskott är oroligt för att svenska särlösningar i ungdomstjänster hamnar i skymundan då stora omvälvningar som kommunreformen och ungdomsgarantin är och blir aktuella.
16.01.2014 kl. 12:00

Folktinget: Lagförslaget saknar en lösning för att trygga svenskspråkig social- och hälsovård

Beredningsgruppen som berett ett förslag till ny servicestruktur inom social- och hälsovården har i dag överlämnat sitt lagförslag till omsorgsminister Susanna Huovinen. Syftet med lagförslaget är bland annat att garantera befolkningen jämlik tillgång till social- och hälsovård.
19.12.2013 kl. 13:07

Folktingetin tukiyhdistys palkitsee Juhani Seppäsen

Svenska Finlands folktings garanter r.f. -yhdistys myöntää tämän vuoden Bojan Sonntag-palkinnon toimittaja, lääkäri Juhani Seppäselle. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Yhdistyksen puheenjohtaja Marcus Rantala luovuttaa palkinnon Folktingetin Ruotsalaisuuden päivän vastaanotolla kaupungintalolla Helsingissä 6.11.2013 klo 13:00.
06.11.2013 kl. 13:42

Juhani Seppänen premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till redaktören och läkaren Juhani Seppänen. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2013, kl. 13.00.
06.11.2013 kl. 13:40

Folktingets förtjänstmedalj i silver till Wideroos och Jern

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och landskapsdirektör Olav Jern förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver.
06.11.2013 kl. 06:54

Barnkonserter under Svenska veckan för över 1 200 barn i Folktingets regi

Det svenska kulturevenemanget Svenska veckan arrangeras i år för trettonde gången på tolv orter runt om i Finland. Programmet börjar på måndag 4.11 och avslutas på farsdagssöndag 10.11. De deltagande orterna är i år; Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Alla orternas program finns samlat på webbplatsen www.svenskaveckan.fi.
31.10.2013 kl. 14:02

Finlandssvenskarna 2012 – hur ser framtiden ut?

Det är tionde gången Folktinget ger ut en statistisk rapport över finlandssvenskarna. Den första rapporten utkom år 1981 och rapporten har alltid haft en stor efterfrågan bland forskare, samhällsplanerare, journalister, politiker och hos kommunala och statliga myndigheter. I rapporten ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” presenteras den del av finlandssvenskarnas verklighet som kan belysas med hjälp av statistik. Rapporten har sammaställts av professor Fjalar Finnäs.
24.10.2013 kl. 13:23

Suomenruotsalaiset 2012 - miltä tulevaisuus näyttää?

Folktinget julkaisee nyt kymmenennen kerran suomenruotsalaisia koskevan tilastollisen raportin. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 1981, ja raportilla on aina ollut suuri kysyntä tutkijoiden, yhteiskuntasuunnittelijoiden, toimittajien, poliitikkojen sekä kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten keskuudessa. Raportissa ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” esitellään suomenruotsalaisten todellisuutta niiltä osin kuin sitä voidaan valaista tilastojen avulla. Raportin on koonnut professori Fjalar Finnäs.
24.10.2013 kl. 11:30

Ge ditt barn en gåva – tvåspråkig i tidig ålder

Allt fler familjer är tvåspråkiga, och valet av språk för dagvård och skola är ibland inget självklart val. Många föräldrar är osäkra på hur ett barn som möter två språk påverkas och vilka konsekvenser detta har på språkutvecklingen.
15.07.2013 kl. 11:03

Anna lapsellesi lahja – varhainen kaksikielisyys

Yhä useammat perheet ovat kaksikielisiä, ja kielen valinta päivähoidon ja koulun osalta ei aina ole itsestään selvä. Monet vanhemmat ovat epävarmoja siitä, miten kahden kielen kohtaaminen vaikuttaa lapseen ja mitä vaikutuksia tällä on kielen kehitykseen.
15.07.2013 kl. 11:02

Fräscha upp din svenska på Finlandsarenan

I sommar arrangerar Folktinget för andra gången den svenska evenemangshelheten, Finlandsarenan, i samarbete med SuomiAreena, Pori Jazz och Björneborgs stad i Björneborg 15-19.7.2013. Förutom traditionella diskussionstillfällen, jazzkonserter på svenska och synlighet på Medborgartorget tar Folktinget ut svängarna för att förespråka och informera om språkbad och språkduschar.
09.07.2013 kl. 09:07

Finlandsarenan virkistää väsyneitä ruotsinkielentaitoja

Virkistäydy tänä vuonna ruotsin kielen kielikylpykaapissa! Bongaa Jazzkadulla kielikylpykaappi, nappaa siitä kuva ja osallistu spa-lahjakortin arvontaan!
09.07.2013 kl. 09:05

Finlandsarenan on Folktingetin kesän suurpanostus

Folktinget järjestää tänä kesänä toista kertaa ruotsinkielisen Finlandsarenan-tapahtumakokonaisuuden yhteistyössä SuomiAreenan, Pori Jazzin ja Porin kaupungin kanssa Porissa 15-19.7.2013. Folktinget tuo Finlandsarenan-tapahtumaan kolme merkittävää keskustelutilaisuutta, joiden aiheita ovat lasten kielenoppiminen kaksikielisissä perheissä, pohjoismainen hyvinvointimalli ja vähemmistöihin kohdistuvat uhat sekä median vastuu suhteessa ilmaisunvapauteen.
18.06.2013 kl. 11:35

Folktinget satsar stort på Finlandsarenan

I sommar arrangerar Folktinget för andra gången den svenska evenemangshelheten, Finlandsarenan, i samarbete med SuomiAreena, Pori Jazz och Björneborgs stad under i Björneborg 15-19.7.2013. Folktinget ordnar tre stora debattillfällen under Finlandsarenan. Diskussionerna handlar om barns språkinlärning i tvåspråkiga familjer, om den nordiska välfärdsmodellen och om hot mot minoriteter och medias ansvar vis a vis yttrandefriheten.
18.06.2013 kl. 11:22

Svenskans ställning får inte försvagas inom metropolområdet

Svenska Finlands folkting har lämnat sitt utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet till Finansministeriet.
23.05.2013 kl. 14:47

Avsaknaden av svenskspråkigt kampanjmaterial inte acceptabelt

Kampanjen Mun kroppa. Mä päätän kör igång i dag. Kampanjens syfte är att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga och kampanjen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Folktinget anser att en dylik kampanj fyller ett stort behov och välkomnar kampanjen. Däremot är Folktinget bekymrat över att hela kampanjen genomförs endast på finska.
23.04.2013 kl. 11:00