Pressmeddelanden

Folktinget: Polisens förvaltningsstruktur förnyas

En projektgrupp vid Inrikesministeriet har lämnat sitt förslag om en reform av polisförvaltningen till inrikesminister Päivi Räsänen i dag. Enligt förslaget minskas antalet polisinrättningar från 24 till 11. Förslaget gäller bland annat placeringsorten för huvudpolisstationerna och personalstyrkan vid Polisyrkeshögskolan.
22.08.2012 kl. 10:42

Folktinget: Poliisin hallintorakennetta uudistetaan

Sisäasiainministeriön hanketyöryhmä jätti tänään poliisin hallintorakenneuudistusta koskevan ehdotuksensa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle. Ehdotuksen mukaan poliisilaitosten lukumäärä vähenisi 24:stä 11:een. Lisäksi siinä käsitellään muun muassa pääpoliisiasemien sijaintipaikkoja ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön määrää.
22.08.2012 kl. 10:41

Kandidatlistorna till det nya Folktinget bör lämnas in

Ett nytt Folkting ska utses i samband med kommunalvalet i oktober. Fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som i kommunalvalet tillfallit partiernas och grupperingarnas svenska kandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.
16.08.2012 kl. 13:32

Finlandsarenan – yhdessä kahdella kielellä

Suomenruotsalaisten yhteistyöelin Folktinget osallistuu 16.7.–20.7.2012 SuomiAreenaan ja rakentaa Suomiareenan pääohjelman ympärille omanlaisensa, ruotsinkielisen ohjelmakokonaisuuden. Finlandsarenan koostuen niin keskustelutilaisuuksista kuin myös kevyemmästä ja viihdyttävämmästä ohjelmasta jazzin tahtiin. Puhujiemme joukosta löytyy mm. Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puolustusministeri Carl Haglund, ympäristöministeri Ville Niinistö sekä Mighty Eagle Peter Vesterbacka, Rovio Entertainment.
13.07.2012 kl. 11:10

Finlandsarenan – tillsammans på två språk

Svenska Finlands folkting deltar 16–20.7 2012 i SuomiAreena och Pori Jazz i Björneborg och skapar en egen helhet, Finlandsarenan, som samlar till diskussion och debatt på svenska. Bland talarna finns bl.a. Folktingets ordförande Christina Gestrin, miljöminister Ville Niinistö, försvarsminister Carl Haglund och Mighty Eagle Peter Vesterbacka, Rovio Entertainment. Samtidigt inbjuder Folktinget till avslappnande stunder i sommarnatten med stämningsfull jazz.
13.07.2012 kl. 10:58

Regeringen bör definiera hur svenskan tryggas i kommunreformen

Riksdagens förvaltningsutskott hörde i dag Folktinget gällande statsrådets meddelande till riksdagen om hur kommunreformen framskrider. Folktinget välkomnar regeringens beslut att förlänga tidtabellen och att en andra remissrunda genomförs på hösten, vilket Folktinget också föreslagit. Det är viktigt att kommunerna ges möjlighet att uttala sig om social- och hälsovårdsreformen som är en väsentlig del av helheten. Folktinget poängterar att de svensk- och tvåspråkiga kommunerna har en viktig roll i att trygga invånarnas grundläggande språkliga rättigheter. Dessutom har kommuner med svenska som majoritetsspråk en central betydelse för svenskans ställning i landet också på lång sikt.
07.06.2012 kl. 14:46

Miten ruotsin kieli turvataan kuntauudistuksessa?

Eduskunnan hallintovaliokunta on kuullut Folktingetiä koskien valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä. Folktinget on tyytyväinen hallituksen päätökseen uudistuksen aikataulun pidentämisestä ja toisen lausuntokierroksen järjestämisestä syksyllä, mitä myös Folktinget on esittänyt. On tärkeää, että kunnille annetaan mahdollisuus lausua käsityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka on olennainen osa kokonaisuutta.
07.06.2012 kl. 12:10

Folktinget: Varningsmeddelanden på svenska tryggas i hela landet

Riksdagens förvaltningsutskott har hört Folktinget om ett förslag till lag om varningsmeddelanden. Folktinget välkomnar lagförslaget, eftersom det preciserar hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i informationen från myndigheterna.
01.06.2012 kl. 10:48

Folktinget: Vaaratiedotteet annettava myös ruotsinkielisinä koko maassa

Eduskunnan hallintovaliokunta on kuullut Folktingetin edustajia käsitellessään vaaratiedotteita koskevaa lakiehdotusta. Folktinget pitää lakiehdotusta tervetulleena, koska siinä täsmennetään, kuinka kielelliset oikeudet on otettava viranomaistiedotuksessa huomioon.
01.06.2012 kl. 10:46

Folktinget tapasi poliisiylijohtaja Mikko Paateron

Folktingetin edustajat ovat tavanneet Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja keskustelleet poliisihallinnon ajankohtaisista asioista. Folktinget on huolissaan ruotsinkielisen poliisikoulutuksen nykytilanteesta ja toteaa, että ruotsinkielinen poliisitoiminta on turvattava tulevassa poliisin hallintouudistuksessa.
28.05.2012 kl. 15:17

Folktinget träffade polisöverdirektör Mikko Paatero

Folktingets representanter har träffat Polisstyrelsens polisöverdirekör Mikko Paatero och diskuterat aktuella frågor inom polisförvaltningen. Folktinget ser med oro på den svenskspråkiga polisutbildningens nuläge och konstaterar vidare att polisverksamheten på svenska måste tryggas inom ramen för den kommande polisförvaltningsreformen.
28.05.2012 kl. 12:48

Kuntien yhdistymissopimuksia koskeva selvitys tervetullut

Folktingetin hallitus on ilahtunut oikeusministeriön tuoreesta selvityksestä, joka koskee kaksikielisten kuntien yhdistymissopimuksia vuosilta 2006–2011. Sopimuksissa on ilmennyt aiemmin kielellisiin perusoikeuksiin liittyviä ongelmia, ja sen vuoksi onkin hienoa, että oikeusministeriö on laatinut tämän selvityksen.
16.05.2012 kl. 11:42

Folktinget välkomnar utredning om kommunala sammanslagningsavtal

Folktingets styrelse välkomnar Justitieministeriets färska utredning om sammanslagningsavtal mellan ett antal tvåspråkiga kommuner under åren 2006 till 2011. Med tanke på de problem som tidigare har funnits i avtal där de språkliga grundrättigheterna inte har beaktats är det glädjande att Justitieministeriet har gjort denna utredning.
15.05.2012 kl. 16:12

Ett nytt Folkting utses hösten 2012

Partier och grupperingar kan ställa upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen. Antalet kandidater får vara högst två gånger antalet fasta mandat i distriktet. Kandidaterna bör vara finska medborgare, som på valdagen fyllt 18 år och som samtyckt till kandidatur.
25.04.2012 kl. 15:41

Kielelliset oikeudet muita kuntajakoperusteita tärkeämpiä

Folktinget on jättänyt valtiovarainministeriölle tulevaa kuntarakennetta koskevan lausuntonsa. Sen tukena on käytetty professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausuntoa siitä, kuinka kielelliset oikeudet tulee ottaa kuntien rakenneuudistuksessa huomioon.
16.04.2012 kl. 15:17

Språkliga rättigheter måste väga tyngre än politiska vägval

Folktinget har lämnat sitt utlåtande om den framtida kommunstrukturen till Finansministeriet. Som stöd för detta har Folktinget använt professor Kaarlo Tuoris expertutlåtande om hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i strukturreformen.
16.04.2012 kl. 14:17

Europarådets kritik måste leda till konkreta åtgärder

Europarådets expertkommitté publicerade igår, den 14 mars, sin fjärde rapport om Finland gällande tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Expertkommitténs rapport utmynnar i rekommendationer som ges av Europarådets ministerkommitté. Finland har ratificerat stadgan och därmed förbundit sig till specifika stadganden inom olika samhällssektorer för svenskans och de tre samiska språkens del. Rapporteringen om tillämpningen av stadgan sker vart tredje år.
15.03.2012 kl. 16:36

Euroopan neuvostolta saadun kritiikin on johdettava käytännön toimiin

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea julkaisi 14. maaliskuuta neljännen Suomea koskevan raporttinsa, joka liittyy alueellisia tai vähemmistökieliä koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan. Asiantuntijakomitean raportti päättyy Euroopan neuvoston ministerikomitean antamiin suosituksiin. Suomi on ratifioinut peruskirjan ja siten sitoutunut ruotsin ja kolmen saamelaiskielen osalta yhteiskunnan eri osa-alueita koskeviin erityisvelvoitteisiin. Peruskirjan käytännön soveltamisesta laaditaan raportti kolmen vuoden välein.
15.03.2012 kl. 15:21

Svenskundervisningen får inte försvagas

Folktingets styrelse är oroad över svenskundervisningens framtid och bristen på koordinering gällande planeringen av svenskundervisningen vid Undervisnings- och kulturministeriet. Den reform av timfördelningen som ministeriets tjänstemannagrupp har presenterat innebär att svenskans ställning riskerar att försvagas.
01.03.2012 kl. 14:10

Ruotsin opetusta ei saa heikentää

Folktingetin hallitus on huolissaan ruotsin opetuksen tulevaisuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön ruotsin opetuksen suunnittelun puutteellisesta koordinoinnista. Ministeriön virkamiesryhmän esittelemä tuntijakouudistus merkitsee sitä, että ruotsin kielen asema on vaarassa heikentyä.
01.03.2012 kl. 08:47