Pressmeddelanden

Suomenruotsalaiset 2012 - miltä tulevaisuus näyttää?

Folktinget julkaisee nyt kymmenennen kerran suomenruotsalaisia koskevan tilastollisen raportin. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 1981, ja raportilla on aina ollut suuri kysyntä tutkijoiden, yhteiskuntasuunnittelijoiden, toimittajien, poliitikkojen sekä kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten keskuudessa. Raportissa ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” esitellään suomenruotsalaisten todellisuutta niiltä osin kuin sitä voidaan valaista tilastojen avulla. Raportin on koonnut professori Fjalar Finnäs.
24.10.2013 kl. 11:30

Ge ditt barn en gåva – tvåspråkig i tidig ålder

Allt fler familjer är tvåspråkiga, och valet av språk för dagvård och skola är ibland inget självklart val. Många föräldrar är osäkra på hur ett barn som möter två språk påverkas och vilka konsekvenser detta har på språkutvecklingen.
15.07.2013 kl. 11:03

Anna lapsellesi lahja – varhainen kaksikielisyys

Yhä useammat perheet ovat kaksikielisiä, ja kielen valinta päivähoidon ja koulun osalta ei aina ole itsestään selvä. Monet vanhemmat ovat epävarmoja siitä, miten kahden kielen kohtaaminen vaikuttaa lapseen ja mitä vaikutuksia tällä on kielen kehitykseen.
15.07.2013 kl. 11:02

Fräscha upp din svenska på Finlandsarenan

I sommar arrangerar Folktinget för andra gången den svenska evenemangshelheten, Finlandsarenan, i samarbete med SuomiAreena, Pori Jazz och Björneborgs stad i Björneborg 15-19.7.2013. Förutom traditionella diskussionstillfällen, jazzkonserter på svenska och synlighet på Medborgartorget tar Folktinget ut svängarna för att förespråka och informera om språkbad och språkduschar.
09.07.2013 kl. 09:07

Finlandsarenan virkistää väsyneitä ruotsinkielentaitoja

Virkistäydy tänä vuonna ruotsin kielen kielikylpykaapissa! Bongaa Jazzkadulla kielikylpykaappi, nappaa siitä kuva ja osallistu spa-lahjakortin arvontaan!
09.07.2013 kl. 09:05

Finlandsarenan on Folktingetin kesän suurpanostus

Folktinget järjestää tänä kesänä toista kertaa ruotsinkielisen Finlandsarenan-tapahtumakokonaisuuden yhteistyössä SuomiAreenan, Pori Jazzin ja Porin kaupungin kanssa Porissa 15-19.7.2013. Folktinget tuo Finlandsarenan-tapahtumaan kolme merkittävää keskustelutilaisuutta, joiden aiheita ovat lasten kielenoppiminen kaksikielisissä perheissä, pohjoismainen hyvinvointimalli ja vähemmistöihin kohdistuvat uhat sekä median vastuu suhteessa ilmaisunvapauteen.
18.06.2013 kl. 11:35

Folktinget satsar stort på Finlandsarenan

I sommar arrangerar Folktinget för andra gången den svenska evenemangshelheten, Finlandsarenan, i samarbete med SuomiAreena, Pori Jazz och Björneborgs stad under i Björneborg 15-19.7.2013. Folktinget ordnar tre stora debattillfällen under Finlandsarenan. Diskussionerna handlar om barns språkinlärning i tvåspråkiga familjer, om den nordiska välfärdsmodellen och om hot mot minoriteter och medias ansvar vis a vis yttrandefriheten.
18.06.2013 kl. 11:22

Svenskans ställning får inte försvagas inom metropolområdet

Svenska Finlands folkting har lämnat sitt utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet till Finansministeriet.
23.05.2013 kl. 14:47

Avsaknaden av svenskspråkigt kampanjmaterial inte acceptabelt

Kampanjen Mun kroppa. Mä päätän kör igång i dag. Kampanjens syfte är att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga och kampanjen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Folktinget anser att en dylik kampanj fyller ett stort behov och välkomnar kampanjen. Däremot är Folktinget bekymrat över att hela kampanjen genomförs endast på finska.
23.04.2013 kl. 11:00

Folktinget moittii ruotsinkielisen kampanja-aineiston puuttumista

Tänään käynnistyy kampanja Mun kroppa. Mä päätän. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman kampanjan tarkoituksena on ehkäistä lapsia ja nuoria joutumasta sukupuolisen väkivallan kohteeksi. Folktingetin mielestä tällainen kampanja on erittäin tarpeen ja tervetullut. Folktinget on kuitenkin huolissaan siitä, että kampanja toteutetaan yksinomaan suomen kielellä.
23.04.2013 kl. 10:58

Folktingets styrelse 2013-2015

Christina Gestrin omvaldes som Folktingets ordförande. Också Steven Frostdahl och Kimmo Sasi fortsätter som vice ordföranden.
14.04.2013 kl. 11:53

Resolutioner från Folktingets session

Folktingets resolutioner från Folktingets session i Tammerfors 13-14.4.2013:
14.04.2013 kl. 11:18

Folktinget inledde sessionen i Tammerfors

Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen i Tammerfors. I sitt öppningstal lyfte Gestrin upp nationalspråksstrategin.
13.04.2013 kl. 12:43

Folktinget vill lägga servicestrukturreformen på is

Arbetsgruppen som berett servicereformen inom social- och hälsovården har i dag överlämnat sitt förslag till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson. Arbetsgruppen konstaterar att kommuner med 20 000 – 50 000 invånare inte kan ha ansvar för ordnande av social- och hälsovård. Den service som kommunerna själva kan ordna bör i stället koordineras inom det specialupptagningsområde kommunen hör till.
21.03.2013 kl. 08:50

Kuntien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava

Folktinget on perehtynyt luonnokseen kuntarakennelaista ja toimittanut siitä lausuntonsa valtiovarainministeriöön. Folktinget toteaa lausunnossaan, että kuntien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava kaikilta osin lain tulevan valmistelu- ja päätösprosessin aikana.
08.03.2013 kl. 10:36

Kommunernas självbestämmanderätt måste respekteras

Folktinget har tagit del av utkastet till kommunstrukturlag och har lämnat sitt utlåtande till Finansministeriet. Folktinget slår i sitt utlåtande fast att kommunernas självbestämmanderätt måste respekteras till alla delar i den fortsatta berednings- och beslutsprocessen.
08.03.2013 kl. 09:45

Folktinget gläder sig över nationalspråksstrategin

Statsrådet har i dag godkänt en nationalspråksstrategi med syfte att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland. Strategin innehåller dels ett långsiktigt strategidokument, dels konkreta åtgärder för regeringsperioden 2011-2015.
20.12.2012 kl. 15:43

Stöd för ungdomar premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset till HelsingforsMissions Krisjouren för unga och till UngInfo på Luckan. Priset är 4000 € per organisation. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2012, kl. 13.00.
06.11.2012 kl. 13:30

Presidentparet till Folktingets fest

Republikens president Sauli Niinistö förlänas i dag med Folktingets förtjänstmedalj i guld på Folktingets Svenska dagen huvudfest i Esbo Kulturcentrum. President Niinistö håller även årets festtal och deltar i festen tillsammans med sin hustru, Jenni Haukio.
06.11.2012 kl. 09:31

Presidenttipari Folktingetin juhlaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle myönnetään tänään Folktingetin kultainen ansiomitali Folktingetin ruotsalaisuuden päivän pääjuhlassa Espoon kulttuurikeskuksessa. Presidentti Niinistö pitää myös tämän vuoden juhlapuheen ja osallistuu juhlaan yhdessä vaimonsa Jenni Haukion kanssa.
06.11.2012 kl. 09:27