Pressmeddelanden

Ruotsin opetusta ei saa heikentää

Folktingetin hallitus on huolissaan ruotsin opetuksen tulevaisuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön ruotsin opetuksen suunnittelun puutteellisesta koordinoinnista. Ministeriön virkamiesryhmän esittelemä tuntijakouudistus merkitsee sitä, että ruotsin kielen asema on vaarassa heikentyä.
01.03.2012 kl. 08:47

Folktinget: En långsiktig analys av språket saknas i kommunberedningen

Tjänstemannaberedningen om kommunreformen innehåller inte alla de element som Folktinget har efterlyst. Till vissa delar beaktas de språkliga förhållandena, men beredningen har inte gjort en långsiktig, konsekvent analys av hur den kommande kommunreformen inverkar på landets två nationalspråk. Folktinget anser att regeringen borde ha fattat beslut om de centrala frågor som gäller landets tvåspråkighet redan i beredningens inledningsskede.
09.02.2012 kl. 10:45

Kuntavalmistelusta puuttuu pitkäjännitteinen analyysi

Virkamiesvalmistelu kuntauudistuksesta ei sisällä kaikkia Folktingetin peräänkuuluttamia elementtejä. Kielelliset olosuhteet huomioidaan osittain, mutta valmistelussa ei ole tehty pitkäaikaista, johdonmukaista analyysia tulevan kuntauudistuksen vaikutuksista maamme kahteen kansalliskieleen. Folktingetin mielestä hallituksen olisi pitänyt tehdä päätös maamme kaksikielisyyttä koskevista keskeisistä kysymyksistä jo valmistelun aloitusvaiheessa.
09.02.2012 kl. 09:40

Folktinget on tyytyväinen hallituksen päätökseen

Tänään on julkistettu puolustusvoimauudistuksen keskeinen sisältö. Folktinget on tyytyväinen hallituksen päätökseen säilyttää Uudenmaan prikaati Dragsvikissä. Julkisuudessa on ollut spekulaatioita, että varuskunta olisi ollut lakkautusuhan alla.
08.02.2012 kl. 15:44

Folktinget välkomnar regeringens beslut att bevara Nylands brigad

I dag har försvarsreformens centrala innehåll offentliggjorts. Folktinget välkomnar regeringens beslut att bevara Nylands brigad i Dragsvik. I offentligheten har det förekommit spekulationer om att garnisonen skulle läggas ner.
08.02.2012 kl. 14:12

Johanna Lindholm ny språkskyddssekreterare på Folktinget

Jur.mag. Johanna Lindholm har valts till ny språkskyddssekreterare vid Svenska Finlands folkting. Lindholm har tidigare arbetat som juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet.
08.02.2012 kl. 14:10

Johanna Lindholm Folktingetin uusi kieliturvasihteeri

OTM Johanna Lindholm on valittu Svenska Finlands Folktingin kieliturvasihteeriksi. Lindholm on työskennellyt aikaisemmin ruotsinkielisten vammaisten lainopillisena asiamiehenä.
08.02.2012 kl. 09:50

Det svenska språket är en värdefråga för presidentkandidaterna

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i andra omgången av presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Både Pekka Haavisto och Sauli Niinistö ser det nordiska samarbetet som ytterst viktigt. Haavisto anser emellertid att det nordiska samarbetet tyvärr i viss mån fallit i glömska efter att Finland ingick som medlem i EU.
02.02.2012 kl. 12:01

Ruotsin kieli on arvokysymys presidenttiehdokkaille

Folktingetin nuorisovaliokunta on pyytänyt presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaita vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat ruotsin kielen asemaa Suomessa. Sekä Pekka Haavisto että Niinistö näkevät pohjoismaisen yhteistyön erittäin tärkeänä. Haaviston mielestä kuitenkin pohjoismainen yhteistyö on valitettavasti jossain määrin jäänyt unohduksiin Suomen tultua EU:n jäseneksi.
02.02.2012 kl. 08:53

Soini förespråkar tidigareläggning av undervisningen i svenska

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Av de åtta kandidaterna är det endast Eva Biaudet, Sari Essayah, Paavo Lipponen och Timo Soini som svarat.
13.01.2012 kl. 10:02

Soini kannattaa ruotsin opetuksen aikaistamista

Folktingetin nuorisovaliokunta on pyytänyt presidenttiehdokkaita vastaamaan muutamaan kysymykseen ruotsin kielen asemasta Suomessa. Kahdeksasta ehdokkaasta ainoastaan Eva Biaudet, Sari Essayah, Paavo Lipponen ja Timo Soini vastasivat kysymyksiin.
13.01.2012 kl. 09:56

Folktinget fick löfte av minister Virkkunen

Folktinget har träffat förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen för en fortsatt diskussion om kommunreformen och dess verkningar för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i landet. Samtidigt överräckte Folktinget en grundlagspromemoria som vägledning för Finansministeriets fortsatta beredning av kommunreformen.
13.12.2011 kl. 12:20

Folktinget sai ministeri Virkkuselta lupauksen

Folktinget on tavannut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen jatkaakseen keskustelua kuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista maan ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin kuntiin. Folktinget luovutti samalla valtionvarainministeriölle perustuslakiin perustuvan muistion kuntauudistuksen valmistelun pohjaksi.
13.12.2011 kl. 12:16

Kielikylpyopetukseen tarvitaan lisäpanostuksia

Enemmistö pääkaupunkiseudulla asuvista lasten vanhemmista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun, jossa opetus tapahtuisi suomeksi ja ruotsiksi, ja tämä tieto on synnyttänyt keskustelun siitä, tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja. Folktingetin työvaliokunnan mukaan on myönteinen asia, että niin monet suomenkieliset ymmärtävät maan molempien kansalliskielten osaamisen rikkauden.
30.11.2011 kl. 14:22

Ge språkbadsundervisningen ökade ekonomiska resurser

Uppgifterna om att en majoritet av föräldrarna i huvudstadsregionen är beredda att sätta sina barn i en tvåspråkig skola där undervisningen skulle ske på finska och svenska har framkallat en debatt om behovet av tvåspråkiga skolor i Finland. Folktingets arbetsutskott ser det som positivt att så många finskspråkiga inser rikedomen av att kunna landets båda nationalspråk.
30.11.2011 kl. 13:33

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Kampanjen Hurriksi.fi belönas av Folktinget

Riksdagsrådet Elsi Hetemäki-Olander och vicehäradshövding Bo-Sanfrid Höglund tilldelas i år Folktingets förtjänstmedalj i silver.
04.11.2011 kl. 17:22

Peggy Heikkinen fortsätter som vice ordförande för NPLD

Folktingets internationella koordinator Peggy Heikkinen har fått förnyat förtroende som vice ordförande för det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Mandatperioden är två år.
28.10.2011 kl. 11:34

Svenska veckan- en vecka för tolerans och öppenhet

Svenska veckan är ett kulturevenemang på svenska som firas runt om i Finland. Svenska veckan riktar fokus på Finlands tvåspråkighet och uppmärksammar speciellt svenskan under en veckas tid kring Svenska dagen. Målsättningen med Svenska veckan är att lyfta fram det positiva med våra två nationalspråk.
27.10.2011 kl. 09:47