Pressmeddelanden

Folktinget uppvaktade Brottspåföljdsmyndigheten

Folktinget uppvaktade i dag Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka med en skrivelse om svenskspråkiga fångars språkliga rättigheter.
17.06.2010 kl. 14:20

Folktinget kävi Rikosseuraamuslaitoksessa

Folktinget luovutti tänään Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbackalle kirjelmän ruotsinkielisten vankien kielellisistä oikeuksista.
17.06.2010 kl. 14:20

Vad tänker EK?

Finlands näringsliv EK krävde nyligen att den obligatoriska svenskundervisningen avskaffas i Finland och att skolorna bör erbjuda ett större urval av språk. Folktinget välkomnar ett bredare urval av främmande språk i skolorna, men betonar att detta inte ska ske på bekostnad av det ena nationalspråket.
10.06.2010 kl. 15:40

Grundlagsutskottets och justitiekanslerns ord ska gälla i Karlebyfrågan

Folktingets styrelse ser ytterst allvarligt på det intensiva arbete som pågår för att tvinga Karleby att rikta sig mot Uleåborg, detta trots att både grundlagsutskottet och justitiekanslern slagit fast att den områdesindelning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna ska väljas.
10.06.2010 kl. 15:30

Styrgruppen för handlingsprogrammet höll sitt första möte

Under ordförande Martti Ahtisaaris ledning har styrgruppen för Folktingets handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk samlats till sitt första möte och dragit upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.
09.06.2010 kl. 15:40

Folktingetin kansalliskielten johtoryhmä kokoontui

Puheenjohtaja Martti Ahtisaaren johdolla Suomen kahden kansalliskielen elinvoimaisena pitämiseen liittyvän toimintaohjelman johtoryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja asetti suuntaviivat ryhmän jatkotyölle.
09.06.2010 kl. 15:40

President Ahtisaari ordförande för Folktingets handlingsprogram

President Martti Ahtisaari blir ordförande för den styrgrupp som kommer att leda arbetet med handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk. Det offentliggjordes i dag vid en presskonferens på Folktingets kansli i Helsingfors.
19.05.2010 kl. 14:30

Presidentti Ahtisaari johtaa Folktingetin toimintaohjelmaa

Presidentti Martti Ahtisaari johtaa Folktingetin toimintaohjelmaa Suomen kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta. Asia julkaistiin tänään iltapäivällä Folktingetin toimistossa Helsingissä pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
19.05.2010 kl. 14:25

Kulturautonomin bör stärkas

Undervisningsförvaltningen i en tvåspråkig kommun skall enligt lag ordnas separat för vardera språkgruppen, antingen så att respektive språkgrupp har ett eget organ eller så att man har ett gemensamt organ som delas in i sektioner, en för vardera språkgruppen.
17.05.2010 kl. 13:45

Vi behöver poliser som kan svenska

Folktingets utbildningsutskott anser att det behövs flera svenskkunniga poliser. Polisyrkeshögskolan i Tammerfors kan årligen ta in högst 24 studerande till den svenska utbildningen. Antagna studerande har under de två senaste åren 2008-2009, dessvärre varit endast tio per år trots att antalet sökande under motsvarande tid uppgått till 65 och 72.
12.05.2010 kl. 09:05

Folktinget hördes i rikdagens förvaltningsutskott i två ärenden

Riksdagens förvaltningsutskott hörde i går Folktinget om nödcentralsverksamheten och kommun- och servicestrukturreformen. Folktinget betonade att nödcentralerna måste kunna fungera på både finska och svenska. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med språkkunnig personal som kan ta emot nödsamtal och ge handledning under dygnets alla timmar.
22.04.2010 kl. 10:35

Flera timmar i svenska tidigare!

I den andra resolutionen som godkändes på Folktingets session i Helsingfors vill Folktinget se en tidigare start på undervisningen i svenska.
17.04.2010 kl. 16:00

Kollektivavtal på svenska

Två resolutioner antogs vid Folktingssessionen i Helsingfors. Den första resolutionen behandlade kollektivavtal på svenska.
17.04.2010 kl. 15:55

Folktinget gläds över lösningen i barnträdgårdslärarfrågan

Folktinget välkomnar den lösning gällande barnträdgårdslärarutbildningen som Åbo Akademi och Helsingfors Universitet idag har kommit överens om. Universiteten kommer att ordna en gemensam antagning för 20-30 studieplatser och hälften av de studerade utexamineras från Åbo Akademi och hälften från Helsingfors universitet.
14.04.2010 kl. 16:30

Folktinget uppvaktade kanslichef Kari Välimäki

En delegation från Folktinget träffade i onsdags (17.3) kanslichef Kari Välimäki på Social- och hälsovårdsministeriet för att diskutera tillämpningen av språklagen inom ministeriets ansvarsområde.
19.03.2010 kl. 14:00

Svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning behövs i södra Finland

Bristen på utbildade barnträdgårdslärare i södra Finland är uppenbar. För att råda bot på de mest akuta bristerna så behövs utbildning av barnträdgårdslärare i Helsingfors, säger Folktingets styrelse i ett uttalande från styrelsemötet på onsdagen.
10.03.2010 kl. 15:25

Folktinget gläds över nödcentralernas placeringsorter

Beslutet om att nya nödcentraler placeras i Vasa och Åbo välkomnas av Folktinget. Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) konstaterar att beslutet som fattades i frågan var det enda riktiga.
09.03.2010 kl. 13:15

Viktigt att utreda de språkliga konsekvenserna av räddningslagen

Räddningsverksamheten omfattas av grundlagens bestämmelser om språkliga skyldigheter och rättigheter. Det är därför viktigt att Inrikesministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av räddningslagen, konstaterar Folktinget i ett utlåtande till ministeriet i dag. Inrikesministeriet har bett Folktinget ta ställning till ett propositionsutkast med förslag till ny räddningslag, som lämnas till riksdagen våren 2010.
01.03.2010 kl. 15:40

Folktinget förslår åtgärder för att förbättra kunskaperna i svenska

Folktinget har i en skrivelse till arbetsgruppen för den grundläggande utbildningens allmänna mål och timfördelning föreslagit konkreta åtgärder som bör vidtas för att förbättra kunskaperna i svenska i den finskspråkiga skolan.
24.02.2010 kl. 12:35