Pressmeddelanden

Minister Kiviniemis arbetsgrupp slöseri med resurser

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi (C) planerar att tillsätta en ny arbetsgrupp för att granska landskapet Mellersta Österbottens och Karlebys orientering i regionförvaltningsreformen. Folktinget frågar sig varför minister Kiviniemi inte släpper den så kallade Karlebyfrågan, utan envist håller fast vid att landskapet ska hänföras norrut.
22.02.2010 kl. 14:25

Folktingets ungdomsutskott uppvaktade minister Vapaavuori

Folktingets ungdomsutskott träffade bostadsminister och ministern för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori (saml) i går (tisdag 16.2) för att diskutera hur regeringen ser på svenskans framtid och vilka utmaningar som framtiden för med sig.
17.02.2010 kl. 11:50

Ett välkommet steg framåt för språkombudsmannen

Folktinget applåderar grundlagsutskottets ställningstagande i fråga om behovet av en språkombudsman.
12.02.2010 kl. 12:45

Språkliga konsekvenser måste granskas i nödcentralsreformen

Inrikesministeriet måste garantera att nödcentralerna fungerar på både finska och svenska enligt de nödställdas behov när nödcentralsreformen genomförs, framhåller Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson. Det är nödvändigt att ministeriet låter göra en grundlig bedömning av vilka språkliga konsekvenser reformen får, konstaterar Henriksson vidare.
21.01.2010 kl. 12:25

Skolan ska lära oss kommunicera på svenska och finska

Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det råder en allvarlig diskrepans mellan grundlagens och språklagens teoretiska målsättningar om nationell fungerande tvåspråkighet och den praktiska språkservice som de facto erbjuds.
19.11.2009 kl. 15:45

Grundlagen segrade i Karlebyfrågan

Ministergruppen Halkes beslut om att Karleby skall hänföras söderut välkomnas av Folktinget. Folktingets arbetsutskott sammanträdde i dag och Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) konstaterade att beslutet som fattades i Karleby-frågan var det enda riktiga.
18.11.2009 kl. 16:45

Ekenäs BB-beslutet bör prövas i förvaltningsdomstol

Folktinget uttrycker sin djupa besvikelse över HNS styrelses beslut att lägga ner Ekenäs BB. Folktingets styrelse samlades i dag i Helsingfors och anser att det är motiverat att ärendet prövas i förvaltningsdomstolen.
14.10.2009 kl. 10:10

Folktinget vänder sig till justitiekanslern i Karleby-frågan

Folktinget har i en skrivelse vänt sig till justitiekanslern och ber nu justitiekanslern ta ställning till huruvida Finansministeriets tillsättande av arbetsgruppen ”Kaksikieliset palvelut yksikielisistä kaksikielisiksi muuttuvissa virastoissa” 6.10.2009 samt arbetsgruppens uppdrag att utföra en språkkonsekvensbedömning i fråga om den statliga regionförvaltningsreformen, har skett i laga ordning.
08.10.2009 kl. 10:15

Folktinget i riksdagens förvaltningsutskott

Folktinget hördes i riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.
25.09.2009 kl. 10:40

Folktinget gläds över grundlagsutskottets utlåtande

Riksdagens grundlagsutskotts krav om en språklig konsekvensbedömning innan det avgörs om Karleby ska tillhöra det norra regionförvaltningsområdet välkomnas av Folktinget.
25.09.2009 kl. 10:35

Turné i Svenskfinland om intressebevakning

Reformer, rationaliseringar, sammanslagningar och förflyttningar - den finlandssvenska servicen riskerar att försämras när förvaltningsreformer genomförs och samhällsutvecklingen tar fart. Utvecklingen kräver en effektiverad intressebevakning för det svenska i Finland. Här spelar det starka finlandssvenska organisationslivet en viktig roll vid sidan av den direkt politiska verksamheten.
14.09.2009 kl. 10:45

Karlebyfrågan till Europarådet

Folktinget har bett Europarådet granska statsrådets beslut att Mellersta Österbotten i sin regionförvaltning ska orientera sig norrut mot Uleåborg. Folktinget vill veta om orienteringsbeslutet är förenligt med Europaråets stadganden om minoritets- och landsdelsspråk.
09.09.2009 kl. 10:50

Svensk korrespondent i Moskva behövs

Folktinget tar avstånd från YLE:s planer på att dra in den svenska korrespondenttjänsten i Moskva. Folktingets styrelse samlades i dag och poängterade att det även i fortsättningen behövs en svensk korrespondent i Moskva, Stockholm, Bryssel och Washington.
01.09.2009 kl. 11:00

Bevara fungerande sjukvårdstjänser i Västnyland

Folktinget konstaterar att rapporten om förlossningsverksamheten inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) inte innehåller några som helst vägande argument för en stängning av BB i Ekenäs. Urholkas BB, urholkas också andra hälsotjänster vid VNS.
01.09.2009 kl. 11:00

Nödtjänsterna på svenska måste garanteras

Folktinget har på begäran av Inrikesministeriet gett ett utlåtande om förslaget till lag om nödcentralsverksamheten. Folktinget konstaterar bl.a. att det saknas en bedöming av språkliga konsekvenser och att detta är inte är acceptabelt utan bör kompletteras.
27.08.2009 kl. 11:00

Alla medborgare har rätt till likvärdig säkerhetsinformation

Svenskan förbisågs helt då nödmeddelandet om ett utsläpp vid Nestes raffinaderi i Borgå sändes den 24 juli 2009. Folktingets arbetsutskott uttrycker en stor oro över att nödmeddelandet endast sändes ut på finska, vilket är lagstridigt.
10.08.2009 kl. 11:05

Karlebyorienteringen strider mot allt förnuft

HALKE-ministergruppens beslut om att Karleby och Mellersta Österbotten ska orientera sig norrut, är en spark mot Svenskfinland och ett hån mot alla de som värnar om ett tvåspråkigt Finland.
16.06.2009 kl. 11:10

Trygga rätten till dagvård på svenska i Helsingfors

Folktingets styrelse som samlades på onsdagen, uttrycker stor oro över den svenska dagvårdssituationen i Helsingfors.
11.06.2009 kl. 11:15

Folktinget i riksdagens grundlagsutskott

Grundläggande språkliga rättigheter är viktigare än nya förvaltningsgränser. Det här hävdar Folktingets representanter, som i dag hördes i riksdagens grundlagsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.
04.06.2009 kl. 11:15