Skolan ska lära oss kommunicera på svenska och finska

19.11.2009 kl. 15:45
Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det råder en allvarlig diskrepans mellan grundlagens och språklagens teoretiska målsättningar om nationell fungerande tvåspråkighet och den praktiska språkservice som de facto erbjuds.

I ett land med två nationalspråk ska det vara självklart att alla elever under sin skoltid har rätt att både få undervisning i och lära sig dessa språk. Språkundervisningen ska utvecklas med betoning på praktiska kunskaper. Undervisningen i nationalspråken bör tidigareläggas och antalet undervisningstimmar utökas. Redan i daghemmen ska barnen ha rätt till språkduschar på det andra inhemska språket.

Inom yrkesutbildningen är det särskilt viktigt att större uppmärksamhet än hittills fästs vid språkundervisningen i nationalspråken, speciellt inom utbildningen för servicebranschens yrken. Detta gäller såväl antal studieveckor, läromedel och undervisningsmetoder. Den språkliga kompetensen bör uppmärksammas då examensgrunderna förnyas.

För mera information:
Utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa Westman, tfn 050-5604883