Minister Kiviniemis arbetsgrupp slöseri med resurser

22.02.2010 kl. 14:25
Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi (C) planerar att tillsätta en ny arbetsgrupp för att granska landskapet Mellersta Österbottens och Karlebys orientering i regionförvaltningsreformen. Folktinget frågar sig varför minister Kiviniemi inte släpper den så kallade Karlebyfrågan, utan envist håller fast vid att landskapet ska hänföras norrut.

- Minister Kiviniemi vill ge sken av att språkkunskaperna inom den statliga regionförvaltningen i Uleåborg kan förbättras, så att servicen på svenska om ett år fungerar minst lika bra eller bättre än i Vasa. Det här är givetvis orimligt, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

Frågan om Mellersta Österbottens orientering har avgjorts i statsrådet efter grundlagsutskottets och justitiekanslerns ställningstaganden. Uttryckligen utgående från att den språkliga servicen ska kunna tryggas på lång sikt.

- Jag ställer mig ytterst frågande till varför minister Kiviniemi inte fogar sig till grundlagsutskottets och justitiekanslers ställningstaganden. Justitiekanslern har i egenskap av högsta laglighetsövervakare fastslagit att man måste välja den områdesindelning som bäst säkerställer de grundläggande språkliga rättigheterna, säger Henriksson.

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson poängterar att frågan om Karlebys orientering också gäller mycket annat än språket.

- Med orienteringen söderut förverkligas Karleby stads vilja, liksom regionala statliga myndigheters, näringslivets vilja. Att nu tillsätta en arbetsgrupp för att behandla frågan igen, är dålig förvaltning och slöseri med resurser, säger Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377