Folktinget fick löfte av minister Virkkunen

13.12.2011 kl. 12:20
Folktinget har träffat förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen för en fortsatt diskussion om kommunreformen och dess verkningar för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i landet. Samtidigt överräckte Folktinget en grundlagspromemoria som vägledning för Finansministeriets fortsatta beredning av kommunreformen.

- Det är oerhört viktigt att svenskan bevaras som förvaltningsspråk och att alla invånare i Finland ska kunna använda sitt modersmål då de kommunicerar med myndigheter. Därför kräver vi att Finansministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av kommunreformen redan i inledningsskedet och att det svenska språket beaktas under hela beredningsprocessen, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin.

- Regeringsprogrammets formulering om att språkliga förhållanden ska beaktas i samband med reformen av kommun- och servicestrukturen måste tas på allvar, fortsätter Gestrin.

Henna Virkkunen lovade under mötet att Finansministeriet kommer att göra en allmän bedömning av de språkliga konsekvenserna av kommunreformen. Dessutom görs en språkkonsekvensbedömning för varje tvåspråkigt område som berörs av reformen.

Folktinget påpekade också att regeringen har förbundit sig att utarbeta en nationalspråksstrategi utgående från de åtgärdsförslag som president Martti Ahtisaaris styrgrupp har lagt fram för att garantera de språkliga rättigheterna.

- Det är viktigt att nationalspråksstrategin, vars syfte är att garantera och stärka det svenska språkets ställning i Finland, beaktas och koordineras med den kommande kommunreformen, säger Folktingets ordförande Gestrin.


För ytterligare information:
folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050 511 3121
folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686