FT:s utlåtande om senareläggning av ikraftträdandet för lagen om funktionshinderservice

11.08.2023 kl. 15:07

Svenska Finlands folkting (Folktinget) tackar för möjligheten att lämna utlåtande. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003) tar Folktinget ställning endast till aspekter som berör den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

På ett allmänt och övergripande plan beaktas de språkliga rättigheterna väl i den godkända funktionshinderservicelagen. Lagen föreskriver om förnyade och viktiga tjänster som skulle ha en positiv inverkan på de språkliga rättigheterna och som kan ha stor betydelse för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Folktinget vill därför framhålla att en eventuell senareläggning av lagens ikraftträdande därmed även skulle senarelägga förverkligandet av de tjänster som skulle ge bättre förutsättningar för de svenskspråkiga som berörs av dem. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det problematiskt att en redan godkänd lag senareläggs, om den svenskspråkiga befolkningen därmed försätts eller förblir i en sämre position än den finskspråkiga befolkningen. I synnerhet vad gäller tjänster för barn och unga är det problematiskt med en senareläggning, då ett år är en lång tid i en ung persons liv.

Välfärdsområdena har påbörjat processen med att förverkliga den nya funktionshinderservicelagen inom sina verksamhetsområden. En senareläggning av lagens ikraftträdande riskerar att skapa förvirring och olikheter i genomförandet områdena emellan. Mycket arbete har lagts ned på att trygga de svenskspråkiga specialomsorgstjänsterna efter Kårkulla samkommuns upplösning. Det vore mycket problematiskt om en senareläggning av lagens ikraftträdande, samt den nya regeringens signaler om att ändra lagens tillämpningsområde samt ”bereda en ny lag om funktionshinderservice”, skulle leda till att även arbetet med att organisera de svenskspråkiga specialomsorgstjänsterna stannar av. Därför finns det argument för att den godkända lagen skulle träda i kraft enligt plan, för att säkerställa bra helhetslösningar och att arbetet med att utveckla och organisera de svenskspråkiga tjänsterna fortsätter.