Bristfällig information på svenska om KrutExpo

17.11.2011 kl. 12:19
Svenska Finlands folkting (Folktinget) vänder sig till Helsingfors stad gällande projektet KrutExpo och den bristfälliga svenskspråkiga informationen gällande projektet. Folktinget arbetar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) för en språklig jämställdhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen.

Folktinget har noterat att projektet Krutexpo, som inleddes för snart två år sedan och initierades av Helsingfors överborgmästare Jussi Pajunen, har marknadsfört bristfälligt på svenska. I samband med evenemanget KrutExpo 11.11.2011 valdes Kruts kärngrupp, som består av ungdomar i åldern 13–17 år, med ett mandat på ett år. Kärngruppen ska fungera som ett slags ungdomsfullmäktige. Kruts kärngrupps uppgift är att de unga får sin röst hörd i Helsingfors. Kandidatnomineringen skedde i oktober.

Folktinget har noterat att kandidatblanketten till kärngruppsnomineringen fanns endast på finska liksom presentationen av kandidaterna. Därtill meddelades valresultatet endast på finska.

Den finskspråkiga webbplatsen för projektet öppnades den 19.9.2011 och motsvarande svenska webbplats först den 28.9.2011. Svenskt tryckmaterial skickades till de svenskspråkiga mottagande skolorna 18.10.2011, mindre än en månad innan valet. Folktinget anser att det är för kort tid för att lärarna skall hinna ta del av materialet och informera vidare.

Resultatet av allt detta är att Kruts kärngrupp idag består enbart av finskspråkiga samt ett par unga med invandrarbakgrund.

Folktinget poängterar att information om projektet Krutexpo borde ha skickats ut i ett mycket tidigare skede till även de svenska skolorna.

Folktinget förutsätter att Helsingfors stad i fortsättningen, också i ungdomsfrågor, tar i beaktande såväl finsk- som svenskspråkiga på lika grunder.


Helsingfors, 17.11.2011

 

Armi Murto
ordförande för Folktingets ungdomsutskott


Anna Jungner-Nordgren
sekreterare