Folktingets ungdomsutskott: Glöm inte de svenska lösningarna i ungdomssektorn

16.01.2014 kl. 12:00
Folktingets ungdomsutskott är oroligt för att svenska särlösningar i ungdomstjänster hamnar i skymundan då stora omvälvningar som kommunreformen och ungdomsgarantin är och blir aktuella.
- Ungdomsgarantin lägger en stor press på kommunerna att utveckla och omorganisera sina ungdomstjänster, men då gäller det också att vara lyhörd för svenska särlösningar, säger ungsomsutskottets ordförande Benjamin Ellenberg (SFP).

Till exempel i huvudstadsregionen sköter Svenska Produktionsskolan (SVEPS) ensamt det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet för samtliga kommuner.  En samarbetsmodell över kommungränserna som denna för samman svenska intressen och ökar kvaliteten på servicen.

- Samarbete mellan kommunerna och tilltro samt resursering till tredje sektorn är vik-tiga ledstjärnor för de svenska lösningarna.  Nu när uppgifterna ökar är det viktigt att resurserna inte släpar efter. Utrymme för svenska särlösningar måste finnas och samarbetet mellan kommuner bör stärkas, säger Ellenberg.

- Verksamheten bör kunna skräddarsys också för svenskspråkiga ungdomar, trots att volymerna är små.

Folktingets ungdomsutskott har till uppgift att bevaka svenska ärenden från de ungas per-spektiv och vid behov ta initiativ i frågor som berör den unga svenskspråkiga befolkningen. Vidare ska utskottet upprätthålla kontakter till unga finska politiker i de partier som är med-lemmar i Folktinget.

För mera information, kontakta:
Ungdomsutskottets ordförande Benjamin Ellenberg, tfn 044-294 3585