Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Yttrande till förslaget till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett yttrande till riksdagens förvaltningsutskott som gäller förslaget till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (RP 233/2018 rd)
22.01.2019 kl. 09:30

Skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i lagberedningen

Folktinget har sänt en skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i ministeriernas lagstiftningsarbete till understatssekreterare Timo Lankinen på statsrådets kansli
31.12.2018 kl. 09:30

Information om projekten Språkambassadörerna och MOFI 2.0

Folktingets utbildningsutskott höll sitt sista möte för året den 12 december och hade besök av två utomstående gäster – Jaan Siitonen och Yvonne Nummela.
20.12.2018 kl. 15:19
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250