Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Skrivelse till kanslichef Juha Majanen på Finansministeriet

Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003) ställning till frågor av betydelse för den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.
16.12.2022 kl. 14:05

De språkliga rättigheterna ska tryggas i offentliga digitala tjänster

Det finns tydliga brister i de offentliga digitala tjänsterna på svenska. Detta syns tydligt i alla de anmälningar om digitala tjänster på svenska, som Folktinget får in.
12.12.2022 kl. 11:03

Utlåtande: Folktinget förutsätter flera timmar svenskundervisning i åk 7–9

Folktinget har gett utlåtande gällande timfördelningen i B1-språket i den grundläggande utbildningen. Med B1-språket avses grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska).
01.12.2022 kl. 08:55
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program