Kanalsammanslagningen Yle Fem och Yle Teema var tema för Folktingets möte

17.12.2018 kl. 11:16
Folktingets kultur- och medieutskott framförde sin oro över konsekvenserna av sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema för de inbjudna representanterna för Svenska Yle vid utskottets möte den 12 december.

Direktören för Svenska Yle Marit af Björkesten och chefen för medier och utgivning Johanna Törn-Mangs presenterade kanalsammanslagningen och trenderna inom tv-tittandet i Finland. Gästerna konstaterade också med belåtenhet att tv-sändningen i Yle Fem från Folktingets Svenska dagen-fest var en stor publiksuccé både i fjol och i år.

Inledarna från Yle Fem gav bakgrunden till sammanslagningen av tv-kanalerna Yle Fem och Teema. De presenterade siffror för tv-tittandet allmänt, där trenden under de senaste åren har varit nedåtgående för alla tv-kanaler (tittarsiffrorna för Yle Fem har i genomsnitt minskat lika mycket som för andra kanaler). Minskningen för Yle Fem var mera markant genast efter kanalsammanslagningen, men stabiliserades senare. Däremot har det finlandssvenska tv-tittandet allmänt sett minskat mer än det finska, vilket är oroväckande. En stor del av minskningen i tv-tittandet har kompenserats med tittande på program i Yle Arenan, men informationen finns ännu inte skilt för finlandssvenskarna. På basen av publikresponsen av kanalsammanslagningen planerar Yle Fem nu åtgärder för att förbättra utbudet på svenska främst på kvällar, men också helgutbudet diskuteras.

Folktinget behandlade två motioner om tv-sändningar på sin session i Helsingfors i april 2018, varav den ena handlade just om sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema. Kultur- och medieutskottet ville därför diskutera konsekvenserna av sammanslagningen. Mötesdeltagarna betonade vikten av att det svenska rummet inom medierna inte inskränks, förutom inom tv gäller det också Yles webbplats och Arenan.

Den andra motionen om att öppna tillgången till SVT-Plays programutbud för de svenskspråkiga i Finland diskuterades också med Svenska Yles representanter. Här finns det enligt dem inte någon lösning på kort sikt, eftersom det är mycket dyrt att köpa in rättigheter för program, och inköp av rättigheterna till en hel kanals program är omöjligt. Men ett nytt tv-samarbete mellan de nordiska rundradiobolagen ger möjlighet att utbyta upp till 12 nordiska dramaproduktioner i året, vilket är positivt.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250