RÄTT TILL EGET SPRÅKEn del av Folktingets arbete är att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Språklagstiftningen bestämmer i vilka situationer du har rätt att använda svenska i din kontakt med olika myndigheter. Förutom i grundlagen och språklagen, finns bestämmelser också i tiotals andra lagar och förordningar.

Huvudregeln är att du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att dina språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Också i myndigheternas övriga verksamhet ska svenskan ha en synlig plats, till exempel på webbplatser, skyltar och i broschyrer. Privata aktörer är däremot i regel inte skyldiga att erbjuda service på ett visst språk, men du kan gärna kontakta deras kundservice för att framföra önskemål om svensk service.

I praktiken används olika begrepp när det handlar om service på eget språk. Begreppen modersmål, eget språk och kontaktspråk används både i lagstiftningen och i myndigheternas praxis.

Men vilken är skillnaden?

Modersmål: Det språk som är registrerat i befolkningsdatasystemet. Du kan ändra ditt modersmål i systemet.
 

Eget språk: Är i huvudsak ditt modersmål, det vill säga svenska eller finska.
 

Kontaktspråk: Ibland kan du själv välja om du vill ha svenska eller finska som kontaktspråk, oberoende av ditt modersmål. Vissa tvåspråkiga myndigheter registrerar alltså kontaktspråk också för personer som har svenska eller finska som modersmål. När myndigheten då betjänar dig på ditt eget språk, är det ditt registrerade kontaktspråk som avgör vilket språk som myndigheten ska betjäna dig på.  

Om ditt modersmål är något annat språk än finska eller svenska, ska du anmäla svenska eller finska som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet. Då är det kontaktspråket som är ditt eget språk i kontakten till tvåspråkiga myndigheter.


Vart kan jag vända mig när jag inte får service på mitt eget språk?

MYNDIGHETEN I FRÅGA

I första hand ska du ge respons till den enhet som inte gett dig service på ditt språk.

Kontakta myndighetens kundtjänst om du till exempel saknar svenskspråkig information på en skylt, i en annons eller på en webbplats.

Handlar om din personliga service, till exempel en epikris, ett beslut, ett möte med polis, sjukskötare eller socialarbetare? Kontakta myndigheten och påminn om din rätt till service på svenska eller gör en anmälan till ledningen för myndigheten.   

Får du inget svar? Får du inte din service på svenska trots din påminnelse? Händer detta upprepade gånger hos samma myndighet? Då kan du vända dig till en övervakande myndighet (se lite längre ner på sidan). Om det handlar om social- eller hälsovård kan du också vända dig till socialombudsmannen eller patientombudsmannen.

Socialombudsmannen

Den kommunala socialombudsmannen kan bland annat ge information om dina rättigheter inom socialvården och råd om hur du ska gå tillväga till exempel om du inte fått socialvård på eget språk.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården kan bland annat ge information om dina rättigheter inom hälsa- och sjukvården och råd om hur du ska gå tillväga till exempel om du inte fått vård på eget språk.

ÖVERVAKANDE MYNDIGHETER

Regionförvaltningsverket

Om du tagit upp ditt ärende med den aktuella myndigheten, men det inte har lett till resultat, kan du göra en anmärkning eller ett klagomål till regionförvaltningsverket i din region. Klagomål som regionförvaltningsverket behandlar gäller bland annat felaktigt förfarande eller försummelse inom hälso- och sjukvården, familje- och sociala tjänster, småbarnsfostran och undervisning på olika stadier.

Det finns sex regionförvaltningsverk på fastlandet. Dessa omfattar tvåspråkiga områden:

Västra och Inre Finland

Sydvästra Finland

Södra Finland

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO främjar likabehandling och övervakar att diskrimineringslagen följs. Du kan vända dig till DO om du misstänker att du har utsatts för diskriminering på grund av ditt språk eller någon annan personlig egenskap.

Kontaktuppgifter till DO

Riksdagens justitieombudsman (JO)

JO övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Om du misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan du vända dig till JO. Klagomålet kan också gälla en misstanke om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.

Kontaktuppgifter till JO

Justitiekanslern i statsrådet (JK)

JK övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Du kan klaga hos JK om du anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter.

Kontaktuppgifter till JK


Folktinget hjälper


Om du upplever att dina språkliga rättigheter inte förverkligats, kan du alltid ta kontakt med oss på Folktinget. Vi ger dig råd och svarar på frågor kring språklagstiftningen. Vi hjälper vid behov till med att kontakta den myndighet ärendet gäller.

Fyll gärna i blanketten här nedan för att göra en anmälan till Folktinget så reder vi ut ärendet och hjälper dig vidare. Blanketten fungerar som ett epostmeddelande och har därför motsvarande säkerhetsstandard som ett vanligt epostmeddelande.

Du kan också kontakta oss på sprakskydd@folktinget.fi eller per tfn 040 833 0904.

Du kan också bekanta dig med Institutet för den inhemska språkens allmänna information om språk och språkpolitik. Läs mer genom att klicka här.

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna!

5. Mina kontaktuppgifter
Ifall det finns skriftlig eller annan dokumentation gällande ärendet (t.ex. blankett, foto, broschyr eller korrespondens) så tar vi gärna emot materialet. Du kan ladda upp bilagor här. Du kan också skicka bilagor per e-post till sprakskydd(at)folktinget.fi.

Skriv siffran 3 med bokstäver: