Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Rätt till eget språk

Till Folktingets uppgifter hör att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Om du upplever att dina språkliga rättigheter inte har förverkligats, kan du ta kontakt med oss på Folktinget. Vi ger dig råd och svarar på frågor kring språklagstiftningen. Vi kan också vid behov kontakta den myndighet ärendet gäller. Läs gärna nedan om språklagen och hur du kan gå till väga.

Du har rätt att använda svenska i kontakter med tvåspråkiga myndigheter. Förutom i grundlagen och språklagen finns det också bestämmelser om språkliga rättigheter i flera andra lagar.

Kontakta oss!

Mina kontaktuppgifter

Max. file size: 128 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vanliga frågor

Vad är en myndighet?

Offentliga myndigheter är staten och statliga inrättningar, välfärdsområden, välfärdssammanlutningar, kommuner samt landskapet Åland och dess ämbetsverk.

Vilka är de grundläggande språkliga rättigheterna?

Finska och svenska är Finlands nationalspråk. Enligt grundlagen har den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen rätt till kulturella och samhälleliga tjänster enligt lika villkor. Det här innebär inte endast formell, utan också faktisk likabehandling. De grundläggande rättigheterna gäller alla som vistas i Finland eller har kontakt med finländska myndigheter, oavsett nationalitet eller medborgarskap.

Kan jag prata svenska när jag kontaktar en myndighet?

Du har rätt att använda svenska i kontakter med tvåspråkiga myndigheter, så som skattebyrån, Folkpensionsanstalten (FPA) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förutom i grundlagen och språklagen finns det också bestämmelser om språkliga rättigheter i flera andra lagar.

När kan jag förutsätta service på svenska?

Huvudregeln är att du har rätt att använda finska eller svenska i kontakter med statliga myndigheter, tvåspråkiga välfärdsområden och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att dina språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. På till exempel webbplatser, skyltar och i broschyrer ska svenskan också ha en synlig plats. Ett privat företag är inte skyldigt att betjäna dig på svenska, men många företag ser det som viktigt att göra det.

Vad är ett tvåspråkigt välfärdsområde?

De tvåspråkiga välfärdsområdena är Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Vanda och Kervo, Östra Nyland och Kymmenedalen. Dessutom är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga. Detta innebär att området ska ordna social- och hälsovård på både finska och svenska, så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer.

När är en kommun en- eller tvåspråkig?

En kommun är antingen en- eller tvåspråkig med finska eller svenska som majoritetsspråk. En kommun är tvåspråkig om minoriteten utgör minst 8 procent av invånarna eller minst 3000 personer. En kommun kan också vara frivilligt tvåspråkig. Alla kommuner på Åland är enspråkigt svenska.

Vad menas med modersmål, eget språk och kontaktspråk?

I praktiken används flera begrepp när det handlar om service på eget språk. Begreppen modersmål, eget språk och kontaktspråk används både i lagstiftningen och i myndigheternas praxis.

Modersmål:
Det språk, finska eller svenska, som är registrerat i befolkningsdatasystemet.

Eget språk:
Detsamma som modersmål, begreppet används ofta i lagstiftningen.

Kontaktspråk:
Ibland kan du själv välja om du vill ha finska eller svenska som kontaktspråk, oberoende av ditt modersmål. Vissa tvåspråkiga myndigheter registrerar alltså kontaktspråk också för personer som har finska eller svenska som modersmål. Det är ditt registrerade kontaktspråk som avgör på vilket språk myndigheten ska ge dig service.

Om ditt modersmål är något annat språk än finska eller svenska, ska du anmäla finska eller svenska som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet.

Vart kan jag vända mig när jag inte får service på mitt eget språk?

Respons till enheten

I första hand kan du ge respons till enheten där du har varit kund. Ofta finns det elektroniska responssystem som kan användas. Om du använder det responssystem som rekommenderas, försäkrar du dig om att responsen behandlas vid rätt enhet.

Patientombudet och socialombudet

Du kan också vända dig till patientombudet eller socialombudet vid enheten för att få information om dina rättigheter och råd om hur du ska gå till väga, om du inte har fått service på ditt eget språk.

Anmärkning till enhetens ansvarsperson

Om du inte är nöjd med servicen, behandlingen, vården eller bemötandet kan durikta en anmärkning till enhetens ansvarsperson. Patientombudet och socialombudet kan ge råd om hur du formulerar en anmärkning.

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakar social- och hälsovården. Om du har följt anvisningarna i punkterna 1−3 och det ändå inte leder till resultat kan du rikta ett klagomål till regionförvaltningsverket i din region.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)


DO främjar likabehandling och övervakar att diskrimineringslagen följs. Du kan vända dig till DO om du misstänker att du har utsatts för diskriminering på grund av ditt språk eller någon annan personlig egenskap.

Riksdagens justitieombudsman (JO)

JO övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Du vända dig till JO till exempel om du misstänker att dina grundläggande språkliga rättigheter inte har tillgodosetts.