Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets strategi

Folktingets vision 2030

Folktinget är en dynamisk aktör som följer med sin tid och har tydliga målsättningar för sitt arbete. Folktingets arbete har bidragit och ska bidra till att svenskan är ett livskraftigt språk som syns och hörs i det finländska samhället.

Tvåspråkiga myndigheter använder konsekvent svenska i sin service till svensksprå­kiga invånare och i sin kommunikation. Finskspråkiga och nyanlända vill lära sig svenska och språket är en tillgång för finländare och för Finland i Norden.

Folktingets uppdrag

Folktingets uppdrag är fastställt i lagen om Folktinget. Folktinget har till uppgift att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar särskilt att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter. Folktinget fullföljer sitt uppdrag genom att göra framställningar, utlåtanden och bedriva informationsverksamhet.

Folktinget har ett unikt mandat att koordinera intressebevakningen av det svenska språket i Finland över partipolitiska gränser. Folktinget verkar för de svenskspråkiga i Finland och på Åland, och i verksamheten riktar Folktinget sig till myndigheter och till hela befolkningen.

Värdegrund

Folktingets verksamhet vilar på tre värderingar som genomsyrar all verksamhet på alla nivåer:

Jämlikhet Enligt grundlagen är svenska och finska likvärdiga språk i Finland och Folktinget utgår därför från att man ska kunna leva sitt liv på svenska i livets alla skeden.

Professionalitet Folktingets ställningstaganden och verksamhet är byggd på lagstiftning och sakkunskap. Folktinget använder sina resurser effektivt. Folktinget är ansvarsfullt, lyhört och har en god samarbetsförmåga. Folktinget bemöter sin omvärld med respekt.

Öppenhet Folktinget är tillgängligt och tydligt i sin kommunikation och strävar efter att hitta nya och kreativa lösningar. Verksamheten skapar förståelse och positiva attityder till det svenska i Finland.

Folktingets centrala mål fram till år 2030

Folktingets bevakning av en jämlik myndighetsservice på båda nationals-pråken är förutseende och professionell
 • Folktinget främjar och bevakar utvecklandet av svenskspråkig verksamhet inom den offentliga sektorn, både i samband med reformer och där den svenska servicen inte fungerar tillräckligt väl
 • Folktinget framhåller behovet av digitala offentliga tjänster på svenska och förutsätter utvecklande av tek­niska lösningar som möjliggör en likvärdig och bättre digital service på båda nationalspråken
 • Folktinget arbetar för att öka andelen svenskkunniga tjänstemän inom den offentliga förvaltningen
 • Folktinget stöder de tvåspråkiga välfärdsområdenas arbete med att planera och utveckla den svensksprå­kiga verksamheten
 • Folktinget samverkar med myndigheter och svensk­språkiga aktörer för att främja den svenskspråkiga integrationsstigen
 • Folktinget arbetar för att öka kunskapen om den åländska självstyrelsen i den offentliga förvaltningen och för att Ålands enspråkigt svenska status respekte­ras till fullo
 • Folktinget stöder och främjar den svenskspråkiga befolkningens språkliga och kulturella rättigheter på språköarna
Folktinget jobbar för kvalitativa och mångsidiga lärostigar på svenska
 • Folktinget verkar för kvalitativa och mångsidiga svenskspråkiga lärostigar på alla stadier som tilltalar ännu fler svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga
 • Folktinget verkar för en kvalitativ undervisning i de inhemska språken
 • Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga utbildningen svarar mot framtidens behov på arbetsmarknaden
 • Folktinget arbetar för åtgärder som märkbart ökar motivationen hos studerande att skriva svenska i studentexamen
 • Folktinget verkar för att den svenska skolan ska vara välkomnande för invandrarfamiljer och stöder kommunerna i deras integrationsuppdrag
 • Folktinget ökar kännedomen om språkbadspedagogiken och verkar för en ökning av språkbadsundervisning
Folktinget stärker växelverkan med det finska Finland

 • Folktingets verksamhet visar att två nationalspråk är en konkurrensfördel för FinlandFolktinget arbetar för att stärka positiva attityder till svenskan hos finsk- och tvåspråkiga barn, unga och deras familjerFolktinget stöder de svenskspråkiga på språköarna för att synliggöra det svenska och skapa svenskspråkiga strukturerFolktinget utvecklar språkskyddsverksamheten i tvåspråkiga kommuner med svensk minoritet för att garantera en jämlik service på svenska och finskaFolktinget utökar sitt kontaktnät och stärker dialogen med finskspråkiga beslutsfattare och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen

Folktinget främjar språk- och kulturgemenskapen i Norden och stärker sina nordiska nätverk
 • Folktinget ökar kunskapen i de övriga nordiska länderna om svenskan i Finland
 • Folktinget informerar om nyttan av att kunna svenska för en arbetskarriär i Norden
 • Folktinget stärker den nordiska samhörigheten genom att i sin verksamhet lyfta fram nordiska samhällspåverkare och kulturutövare
 • Folktinget arbetar för att öka intresset för studerande från de andra nordiska länderna att studera i Finland
 • Folktingets verksamhet visar att det svenska språket sammanbinder landet med det övriga Norden
 • Folktinget utvecklar samarbetet med aktörer i Norden och övriga Europa som representerar och verkar för språkminoriteter