Folktinget: Konsumentrådgivningen på svenska måste tryggas

24.09.2009 kl. 17:55

Svenska Finlands folkting har tagit ställning till förslag om hur den kommunala konsumentrådgivningen bör organiseras i framtiden. Folktinget framhåller att de magistrater som övertar konsumenttjänsterna 1.1.2009 måste ha faktiska möjligheter att erbjuda rådgivning på både finska och svenska. Dessutom föreslår Folktinget att den riksomfattande konsumentrådgivningen på svenska per telefon och e-post övertas av en av de tre magistrater i landet som har svenska som majoritetsspråk.

En styrgrupp tillsatt av arbets- och näringsministeriet planerar som bäst konsumentrådgivningen vid magistraterna. Avsikten är att konsumenttjänsterna koncentreras till elva sk. ansvarsmagistrater, som ansvarar för servicen inom flera magistraters verksamhetsområden. Ingen av de ansvarsmagistrater som styrgruppen föreslår har svenska som majoritetsspråk.

Folktinget anser att de språkliga rättigheterna måste ges prioritet när det görs ändringar i den administrativa indelningen i landet. De språkliga rättigheterna är grundlagstryggade, medan administrativa gränser inte är det.

Mera information:
Ordförande för Folktingets förvaltningsutskott Bo-Sanfrid Höglund tfn 050-557 6020
Sakkunnig Kristina Beijar tfn 050-522 9763