Social- och hälsovård

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningen ska få social- och hälsovård på eget språk. Det innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas på ett tillräckligt sätt när lagstiftning och nya strukturer bereds inom social- och hälsovården,
  • följer med hur kommuner och samkommuner förverkligar de språkliga rättigheterna när de ordnar social- och hälsovårdstjänster och
  • informerar om de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården.

Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott när det gäller lagberedning och reformer inom social- och hälsovården.

Folktinget har ett social- och hälsopolitiskt utskott som:

  • bereder utlåtanden, när de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården bör uppmärksammas i lagberedning och reformarbete,
  • samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer, när det gäller tillämpningen av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården,
  • bereder skrivelser och uppvaktningar med syfte att uppmärksamma myndigheter på aktuella ärenden som har betydelse för de språkliga rättigheterna.

Folktinget följer aktivt med reformen av social- och hälsovårdsstrukturerna. 

Det är viktigt med bra lagstiftning och att de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena systematiskt planerar den svenskspråkiga verksamheten.


VPS-arbetsgruppen – Vård På Svenska

Folktinget samarbetar med Kommunförbundets svenska enhet i en arbetsgrupp med namnet VPS-gruppen (Vård På Svenska). Gruppen leds av folktingsordförande Sandra Bergqvist och består av representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommuner, tredje sektor och utvecklingssektor.

Gruppen sammankallades år 2019 med uppdraget att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras. Syftet var att tillsammans bevaka de frågor som är viktiga för de tvåspråkiga regionerna i Finland, med fokus på tryggandet av den svenskspråkiga befolkningens rätt till social- och hälsovårdstjänster på eget språk.

När regeringen Marin överlämnade sitt vårdreformsförslag till riksdagen beslöt arbetsgruppen att fokusera på genomförandet av reformen, och hur man på bästa sätt kan ta de språkliga rättigheterna i beaktande i beredningen av de kommande välfärdsområdenas verksamhet.

Arbetsgruppen bistår med stöd för beredningen av den svenskspråkiga servicen och den tvåspråkiga förvaltningen som helhet. Arbetsgruppen stöder särskilt beredningen av de två svenska specialuppdragen som tilldelats Egentliga Finlands välfärdsområde (att samordna samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena) och Västra Nylands välfärdsområde (att stöda utvecklingen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i hela landet).

Länkar

 

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena 15.10.2021

 

 

Kaksikielisten hyvinvointialueiden valmistelun tukiaineisto 15.10.2021

 

VPS-gruppen sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena.