Regeringen måste ta ett aktivt ansvar för det svenska i kommunreformen

11.10.2011 kl. 13:58
Reformen av kommun- och servicestrukturen är högaktuell. Folktingets styrelse konstaterar att kommuninvånarnas språkliga rättigheter måste ges högsta prioritet när statsmakten ser över kommunstrukturen. Det är därför synnerligen viktigt att kommunernas förmåga att fungera likvärdigt på båda nationalspråken garanteras i den planerade reformen.

- Eftersom regeringen som bäst utarbetar kriterier för kommunreformen, är det ytterst viktigt att de språkliga grundprinciperna ingår i kriterierna och styr beredningsprocessen från första början. De språkliga konsekvenserna av olika kommunmodeller och övriga förslag måste granskas också på lång sikt, så att man ser vilka verkningar de får för den svenskspråkiga befolkningen, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

Det här är i linje med regeringsprogrammet, där regeringen förbinder sig att beakta språkliga förhållanden i samband med reformen av kommun- och servicestrukturen. Den finsk- och svenskspråkiga befolkningens lika rätt till tjänster på sitt eget språk måste tryggas när förvaltningsgränser ändras.

- Den nya regeringen har också förbundit sig att använda de åtgärdsförslag som president Martti Ahtisaaris styrgrupp har lagt fram för att garantera de språkliga rättigheterna. Vi förväntar oss att regeringen lever upp till det här, säger ordförande Gestrin. 

Enligt ett av styrgruppens förslag bör Finansministeriet tillsammans med Finlands Kommunförbund tillsätta en beredning som utarbetar lösningar för att kommunerna ska kunna säkerställa likvärdiga språkliga rättigheter på båda nationalspråken i samband med kommunala förvaltningsreformer.

Folktingets styrelse hänvisar också till riksdagens grundlagsutskott, som har konstaterat att ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommunens språkliga ställning eller försämra språkgruppernas möjligheter att klara sig på sitt eget språk. Om det finns flera områdesindelningar som är möjliga ur administrativ synvinkel så måste det alternativ väljas som bäst säkerställer de grundläggande språkliga rättigheterna, så som i Karlebyfrågan. Folktingets styrelse konstaterar vidare att de kommuner som har svenska som majoritetsspråk har en central betydelse för det svenska i landet också i framtiden.

Folktinget kommer att vända sig till statsminister Jyrki Katainen och förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen i fråga om de kriterier som regeringen måste beakta i sina diskussioner om tänkbara kommunmodeller.

Mera information, kontakta:
folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686