Utlåtande om CIMO

08.04.2016 kl. 13:09
Folktinget har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ett nytt ämbetsverk, i vilket Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO fusioneras med varandra.

                                                                                                                                      Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ett nytt ämbetsverk, i vilket Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO fusioneras med varandra

 

Undervisnings- och kulturministeriet har den 11 mars 2016 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

 

ALLMÄNT

Undervisnings- och kulturministeriet har den 16 oktober 2015 tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till lagproposition om ett nytt ämbetverk i vilket Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO fusioneras med varandra. Arbetsgruppen har överlåtit sitt förslag till Undervisnings- och kulturministeriet.

Folktinget konstaterar, att förslaget innehåller utkast till regeringens proposition till lag om ett nytt ämbetsverk och till statsrådets förordning om ett nytt ämbetsverk.

 

UTLÅTANDE

Folktinget konstaterar med tillfredsställelse att lagförslaget stipulerar att det nya ämbetsverket har en enhet för den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken (§ 6). Detta är ytterst viktigt med tanke på den svenskspråkiga befolkningens lagstadgade rätt till sitt eget språk och sin egen kultur.

Folktinget anser att alla ärenden gällande den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken ska koordineras och beredas på svenska i ämbetsverkets svenska enhet i samarbete med respektive finskspråkiga enhet. Folktinget önskar framhålla att den svenska enheten bör vara direkt underställd ämbetsverkets högsta ledning.

I övrigt har Folktinget inget att framföra om förslagen.

 

Helsingfors den 7 april 2016 

Svenska Finlands folkting

Thomas Blomqvist                               Ordförande                                         

Anders Björklöf
Biträdande folktingssekreterare