Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35
Folktinget har gett ett utlåtande gällande ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen.

Hänv:    Justitieministeriets begäran om utlåtande, VN/18671/2020 

Kommentarer om ändringen i fråga om syftet med delegationen (1 §)

Enligt förslaget i 1 § är ett syfte med delegationen att främja och följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen och den lagstiftning som har samband med den.

Folktinget understöder den föreslagna ändringen av paragrafen.

Kommentarer om ändringarna av delegationens uppgifter (2 §)

Enligt 1 mom. 3 punkten ska delegationen ”främja dialog mellan regeringen och språkgrupperna”. 

Folktinget understöder förslaget, men understryker att benämningen ”språkgrupperna” bör förtydligas. Utöver företrädare för den svenskspråkiga befolkningen ser Folktinget det som följdriktigt att samerna som urfolk och övriga grupper som omfattas av 17 § 3 mom. i grundlagen ges möjlighet att föra en dialog med regeringen. Utöver detta ska även andra språkgrupper kunna kallas till dialog enligt behov.

Enligt 2 mom. 2 punkten kan delegationen även ”följa språkförhållandena i landet och förverkligandet av de språkliga rättigheterna samt den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet”.   

Folktinget föreslår att delegationen ska ”följa språkförhållandena i landet och förverkligandet av de språkliga rättigheterna”, så att denna punkt följaktligen flyttas till 1 mom. Denna uppgift är av central betydelse bland annat med avseende på att delegationen ska bistå justitieministeriet vid beredningen av statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen. 

Ifall formuleringen om den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet kvarstår föreslår Folktinget en omformulering av 2 mom. 2 punkten. Folktinget hänvisar till att förverkligandet av språkliga rättigheter på internationell nivå omfattar handlingsmodeller, exempelvis god praxis, som kan vara tillämpbara också i Finland.   

Med hänvisning till detta föreslår Folktinget att formuleringen i 2 mom. 2 punkten i så fall ändras, så att delegationen även kan: ”följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet i syfte att utveckla språkförhållandena och förverkligandet av de språkliga rättigheterna i landet”. 

Folktinget framhåller vidare det viktiga i att delegationen även framöver bereder rekommendationer till myndigheterna om ordnande av information och utbildning om språklagen och lagstiftning som har samband med den. Vidare ser Folktinget det som angeläget att delegationen kan ge utlåtanden om bland annat förvaltningsreformer i landet.


Kommentarer om ändringarna av delegationens sammansättning (3 §)

Eftersom delegationens verksamhet direkt anknyter till verkställigheten och tillämpningen av språklagen och lagstiftning som har samband med den understöder vi förslaget i 2 mom. om att Svenska Finlands folkting är företrätt i delegationen. Detta gäller även sametinget, till vars uppgifter hör samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk.

Kommentarer om ändringarna i fråga om organiseringen av verksamheten (nya 4 § och upphävda 5-8 §)

Folktinget understöder den föreslagna 4 § om organiseringen av verksamheten.

 

Folktinget understryker att det är väsentligt att nationalspråken även i fortsättningen hör till delegationens kärnuppgifter i enlighet med syftet med statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen. 


SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Sandra Bergqvist                                    
folktingsordförande                                  

Christina Gestrin
folktingssekreterare                                                      

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden