Språkberättelsen: Finskspråkiga är nöjdare med polisen än svenskspråkiga

09.12.2021 kl. 15:43
Folktinget konstaterar att statsrådet i dag har handlagt berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen 2021 vid sitt allmänna sammanträde.

Berättelsen behandlar utöver finska och svenska även samiska, romani och teckenspråk samt landets språkförhållanden i övrigt. Den lämnas till riksdagen en gång per valperiod. 

-    Det är glädjande att statsrådet för andra gången inom en vecka tar ställning till ett styrdokument av viktig betydelse för tryggandet av språkliga rättigheter, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist. Statsrådet antog en ny nationalspråksstrategi i början av december. 

-    Det är därtill positivt att berättelsen öppet redogör för brister i service på svenska och behovet av språkkunnig personal inom myndigheternas verksamhet, fortsätter Sandra Bergqvist.

Det här ger en tydlig signal om att regeringen ser allvarligt på de brister som har framkommit och är beredd att vidta åtgärder.

Ett centralt tema är tillgången till offentliga säkerhetstjänster på svenska. Enligt berättelsen finns det en stor skillnad mellan finskspråkiga och svenskspråkiga personers erfarenheter av service på sitt eget språk inom polisväsendet och nödcentralsverksamheten. Det har därtill visat sig att polisutbildningen inte är likvärdig på finska och svenska på alla utbildningsnivåer. Enligt berättelsen har inrikesministeriet uppmärksammat detta och kommer att vidta de åtgärder som behövs.  

-    Vi står dessutom inför en omfattande reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, säger folktingssekreterare Christina Gestrin. Det är viktigt att de språkliga rättigheterna tryggas i praktiken inom alla kommande tvåspråkiga välfärdsområden. Det är bra att berättelsen tar fasta också på detta och att reformens konsekvenser för förverkligandet av språkliga rättigheter utvärderas i regeringens nästa berättelse 2025.