Folktinget träffade minister Juuso

01.12.2023 kl. 15:20
Folktinget har träffat social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso (sannf.) med anledning av ministerns tidigare uttalande om att hon inte hört om att det skulle vara ett problem i Finland att få vård på svenska.

Under mötet överräckte Folktinget en skrivelse där det bland annat framgår ett förslag om att det ska tillsättas en enhet/ansvarig tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet för styrningen och uppföljningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården. Därtill framförde Folktinget en oro för hur de språkliga rättigheterna efterlevs efter att vårdreformen trätt i kraft, bland annat hur överföringen av Kårkulla samkommuns tjänster till välfärdsområdena har utfallit. Folktinget framförde även sin oro för att de tvåspråkiga välfärdsområdenas resurser för nationalspråksnämndernas arbete är otillräckliga.

- Det är viktigt att man inom de närmsta åren följer upp hur lagstiftningen har efterlevts och att man utreder hur de språkliga rättigheterna har förverkligats när verksamheten har kommit igång i de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det vore viktigt att social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för detta under det kommande året, säger folktingsordförande Henrik Wickström.