Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget efterlyser politisk vilja

Publicerad den:

Folktingets session godkände i dag en resolution.

Folktinget står enat bakom de förslag som president Martti Ahtisaari med styrgrupp lägger fram i ”Handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk”. Programmet bör utgöra riktlinjerna för Finlands språkpolitik.

Folktinget konstaterar att kunskaperna i svenska har sjunkit under de senaste åren. En oroväckande allmän trend är att allt färre elever har möjlighet att läsa lång svenska. Nästa regering måste vidta snabba åtgärder för att öka språkkunskaperna i Finland. Vi behöver det i vårt eget land och för vårt samarbete i Norden och EU.

Finlands kommande regering måste visa politisk vilja. Det räcker inte med en bra språklag, utan det krävs långsiktiga strategier och konkreta handlingsplaner för att garantera att språklagstiftningen tillämpas och följs upp.

Folktinget konstaterar att regeringen med statsministern i spetsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa befolkningens grundläggande språkliga rättigheter.

Svenska Finlands folkting fäster speciellt uppmärksamhet vid:

– att Ahtisaari-gruppens åtgärdsförslag inkluderas i nästa regeringsprogram.

– att nästa regering utarbetar en långsiktig språkstrategi för hur Finlands två nationalspråk ska stödjas och utvecklas.

– att regeringen utser en ansvarig minister för nationalspråken.

– att ministerierna bedömer språkliga konsekvenser inom ramen för varje enskild förvaltningsreform.

– att varje tvåspråkig myndighet, statlig och kommunal, utser en ledande tjänsteman med ansvar för främjandet av nationalspråken.

– att myndigheterna tar itu med de stora bristerna i hur de språkliga rättigheterna förverkligas inom vården och omsorgen. Särskilt patienter inom mentalvården är helt beroende av vård på sitt eget språk.

– att studier i svenska inleds så tidigt som möjligt, men senast i årskurs 6. Läroplansgrunderna ses över och utvecklas, så att betoningen i framtiden läggs på muntliga färdigheter. De statliga projektstöden för språkbad och språkduschar höjs.

– att regeringen utarbetar ett nationellt språkmål som definierar vilka övriga språkkunskaper Finland behöver.
 

Liknande