Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Gestrin ny ordförande för Folktinget

Publicerad den:

Vid Folktingets extra session i Helsingfors i dag valdes riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) enhälligt till ny ordförande för Folktinget.

Vid sessionen gavs även en resolution om regeringens ansvar för landets nationalspråk:

Svenska Finlands folkting stöder målsättningarna i regeringsprogrammet som tar fasta på öppenhet och tolerans och konstaterar att det behövs seriösa ansträngningar och målmedvetet attitydarbete för att motverka de samhällstrender som för samhället in på en väg av isolering, slutenhet och rädsla för det främmande.

I regeringsprogrammet slås fast att ”tvåspråkigheten i Finland är en rikedom och resurs”. Folktinget välkomnar regeringsprogrammets skrivning, att statsministern ska leda arbetet med att utarbeta en långsiktig språkstrategi ”för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken och utifrån detta konkretisera åtgärder för regeringsperioden”. Det här lovar regeringen göra bland annat genom att förverkliga de förslag som den av Folktinget tillsatta Ahtisaari-arbetsgruppen har lagt fram. 

Folktinget fäster särskild vikt vid regeringens ansvar för landets tvåspråkighet och vid att landets ledande politiker tydligt talar och agerar för nationalspråkens jämlika ställning. Folktinget slår fast att det krävs en konkret språkpolitik och en klar koordinering för att garantera de språkliga rättigheterna på alla förvaltningsnivåer i Finland. Det här är viktigt med tanke på den fortsatta reformen av kommunstrukturen och de förändringar som är på gång inom social- och hälsovården.

I fortsättningen ser Folktinget behov av handling inom tre områden:

Först måste regeringen med statsministern, finansministern och övriga partiledare, under den kommande budgetmanglingen ta sitt utlovade ansvar och anslå de resurser som behövs för att förverkliga utfästelserna i regeringsprogrammet. Arbetet med språkstrategin måste komma igång omedelbart. Folktingssessionen vill speciellt uppmärksamma regeringen på justitieministeriets äskande om medel i nästa års budget för förverkligandet av den nationella språkstrategin.

För det andra fortsätter Folktinget med en aktiv och kontinuerlig uppföljning av språkpolitiken i Finland. De 25 åtgärdsförslag som ingår i handlingsprogrammet, som utarbetades under president Martti Ahtisaaris ledning, utgör ett utmärkt redskap för att granska att myndigheter och de politiska beslutsfattarna lever upp till sina löften.

För det tredje vill Folktinget se en bättre koordinering av det interna finlandssvenska agerandet. Under regeringsperioden kommer det att ske genomgripande reformer i kommunstrukturen, bildningsväsendet och inom social- och hälsovården samt specialsjukvården. Därför behövs arenor för diskussioner om vår framtid. Här är Folktinget redo att axla ett större ansvar.

Liknande