Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution från Folktingets session 2012

Publicerad den:

Folktinget höll sin årliga session i dag i Helsingfors. Sessionen gav en resolution om kommunreformen och reformen av social- och hälsovårdsstrukturerna.

Resolution från Folktingets session 21 april 2012

Regeringen bör i sitt arbete med kommunreformen stärka den språkliga jämlikheten och främja Finlands tvåspråkighet. De språkliga rättigheterna hör till de grundläggande rättigheterna och går framom övriga bedömningsgrunder vid ändringar i den kommunala indelningen. Kommunindelningen får inte försvåra språkgruppernas likvärdiga möjligheter att påverka beslut som berör dem själva och deras livsmiljö. 

Om regeringens samtliga reformer inte samordnas, finns en överhängande risk för att den av statsminister Jyrki Katainen ledda Nationalspråksstrategin, vars syfte är att garantera nationalspråkens ställning i landet, äventyras.

Folktinget uppmanar regeringen att utföra en grundlig bedömning av konsekvenserna för landets båda nationalspråk i den fortsatta beredningen. Riksdagens grundlagsutskott har fastslagit att ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommunens språkliga ställning eller försämra språkgruppernas möjligheter att klara sig på sitt eget språk. En områdesspecifik granskning av språkliga konsekvenser behövs för framtida utredningsområden där en svensk- eller tvåspråkig kommun ingår.  Denna bedömning ska utgå från kommunernas språkliga ställning och från att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rätt till tjänster enligt lika grunder tryggas i praktiken både på kort och på lång sikt.

Vid reformen av social- och hälsovårdsstrukturerna ska gällande språklagstiftning följas. Primärkommunerna bör ges möjlighet att i samarbete med andra kommuner ordna social- och hälsovård på båda nationalspråken. Folktinget anser att det krävs särlösningar för att säkerställa tillgången till svenskspråkig social- och hälsovård, speciellt för vissa utsatta grupper. Befintliga strukturer, som t.ex. Kårkulla samkommun, bör stödjas och utvecklas.

Folktinget betonar kommunens skyldighet att garantera kommuninvånarnas språkliga rättigheter vid upphandling av tjänster. Kunskap om och respekt för patientens eller klientens språk är en förutsättning för god vård.

Folktinget uppmanar regeringen att följa dessa principer i den fortsatta beredningen:
–          att komplettera utredningen med en grundlig bedömning av konsekvenser för hela landets tvåspråkighet. Om en svensk- eller tvåspråkig kommun ingår i ett framtida utredningsområdet måste en särskild granskning av språkliga konsekvenser på kort och lång sikt genomföras.
–          att vid behov utreda samarbetsmodeller för servicestrukturer som alternativ till nya områdesindelningar, för att därmed trygga de språkliga rättigheterna.
–          att ge samtliga remissinstanser möjlighet att delta i en ny remissomgång, som gäller förslagen till social- och hälsovårdsstrukturer i landet.

Tags: Nyheter

Liknande