Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolutioner från Folktingets session

Publicerad den:

Folktingets resolutioner från Folktingets session i Tammerfors 13-14.4.2013:

Förvaltningsreformerna måste trygga svenska språkets ställning

Regeringen har gett ett förslag till kommunstrukturlag och ändringar i språklagen. Därtill bereder regeringen en reform av social- och hälsovårdsstrukturerna. Dessa reformer har stor betydelse för kommunerna i Svenskfinland och deras skyldighet att trygga invånarnas språkliga rättigheter. Reformerna gäller riket med undantag av landskapet Åland, som har egen lagstiftningsrätt på dessa områden.

Folktinget konstaterar att regeringen i alla beslut måste agera på ett sätt som säkerställer det svenska och finska språkets likställdhet i kommunerna och förutsätter följande:

– att kommunernas självbestämmanderätt respekteras till alla delar i reformen. Staten får inte fatta beslut om en kommunfusion, ifall denna försvagar kommuninvånarnas språkliga rättigheter. Språkliga konsekvensbedömningar ska ha en central roll i alla delar av berednings- och beslutsprocessen.

– att kommunerna också i fortsättningen ordnar basservicen på finska och svenska. Regeringen bör också i fortsättningen ta ansvar för att kommunerna har ekonomiska resurser att sköta basservicen för kommuninvånarna enligt lika grunder. Alla kommuner ska ha likvärdiga möjligheter att klara av sina lagstadgade uppgifter.

– att samarbete mellan kommuner är ett reellt alternativ till kommunfusioner. Genom samarbete kan man säkerställa språkliga rättigheter inom exempelvis social- och hälsovården och andra stadiets utbildning.

– att det skapas ett gemensamt nationellt uppdrag inom de nya social- och hälsovårdsstrukturerna på specialupptagningsområdesnivå för att koordinera forskning, utveckling och utbildning på svenska. Dessutom bör kompetensen inom vården av vissa utsatta grupper på svenska säkerställas, bland annat genom att man breddar och förstärker samkommunen Kårkullas verksamhet.

Utbildningen av språkbadslärare måste garanteras??

Språkbad är en framgångsrik metod för att stärka funktionell tvåspråkighet. Det största hindret för att möta efterfrågan på språkbadsverksamhet är bristen på språkbadslärare. Åbo Akademi och Vasa universitet vill samarbeta för att skapa en utbildning för språkbadslärare. Folktinget uppmanar undervisnings- och kulturministeriet att bevilja nödvändiga resurser för att starta en språkbadsutbildning för barnträdgårdslärare, klasslärare och ämneslärare. ?

Liknande