Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om patientrörlighetsdirektivet

Publicerad den:

Folktignet har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hälso- och sjukvård över gränserna och vissa lagar som har samband med den.

Ärende:  Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hälso- och sjukvård över gränserna och vissa lagar som har samband med den.

Hänvisning: Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande, 31.5.2013,  dnr. STM100:00/2012.


UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad intressebevakarorganisation för det svenska språket och den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktinget har fått begäran att ge utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om hälso- och sjukvård över gränserna och vissa lagar som har samband med den. Folktinget fokuserar i sitt utlåtande endast på de aspekter av lagberedningen som berör de språkliga rättigheterna.

Allmänt

Genomförandet av det så kallade patientdirektivet ger medborgarna en ökad frihet att välja serviceproducent över gränserna, vilket Folktinget anser vara positivt. Även om genomförandet kan leda till att en del av den svenskspråkiga befolkningen vänder sig till övriga nordiska länder för att få viss typ av vård på sitt modersmål, är det viktigt att tillgången till hälso- och sjukvård på svenska i Finland inte försvagas till följd av detta. Utvecklingen av hälso- och sjukvården på svenska i Finland är fortsättningsvis nödvändig för att vården ska uppfylla de krav språklagstiftningen ställer.  Många kommuner och samkommuner har idag svårt att förverkliga de förpliktelser språklagen och hälso- och sjukvårdslagen ställer på patientens rätt till vård på svenska. Detta har man starkt påtalat både i Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen (2006, 2009 och 2013) och i internationella expertbedömningar, såsom Europarådets expertkommittés rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (2012).

Kontaktpunkt

Enligt förslaget ska det i anslutning till Folkpensionsanstalten inrättas en kontaktpunkt med uppgift att bland annat ge information till patienter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Eftersom kontaktpunkten kommer att vara den instans privatpersonerna vänder sig till för att få information, är det viktigt att det finns beredskap att ge muntlig och skriftlig service samt information i enlighet med språklagens bestämmelser.

Språklagen glöms ofta bort i myndigheters praktiska verksamhet, varmed det finns skäl att nämna att kontaktpunktens information och kommunikation ska fungera likvärdigt på finska och svenska. Folktinget anser därför att det till 2 § i Statsrådets förordning om en kontaktpunkt för den gränsöverskridande hälso- och sjukvården bör tilläggas att informationen ska ges på båda nationalspråken.

Folktinget påminner vidare om att när anvisningar, blanketter och tekniska lösningar utformas till följd av genomförandet av direktivet, ska dessa fungera likvärdigt på båda nationalspråken, i enlighet med språklagstiftningen.


Vänligen,

Svenska Finlands folkting

 

Christina Gestrin  
Folktingsordförande  

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Johanna Lindholm
Språkskyddssekreterare

Liknande