Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Publicerad den:

Folktinget har riktat en skrivelse till Finansministeriet med anledning av regeringens kommande åtgärder för att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen
Finansministeriet

Bästa minister,

Svenska Finlands folkting vänder sig till er med anledning av regeringens fortsatta beredning av åtgärder för att implementera regeringens strukturpolitiska program (29.8.2013). Regeringen har för avsikt att fatta beslut om dessa åtgärder före utgången av november 2013. I enlighet med det strukturpolitiska programmet avser regeringen stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Folktinget lyfter i anslutning till strukturprogrammets beredning och i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) fram följande synpunkter, som har betydelse för den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det allmännas språkliga skyldigheter enligt grundlagen. Folktinget understryker att ändringar i regelverk, särskilt i kommunernas uppgifter, skyldigheter och organisationssätt för verksamheten, samt behörighetskraven för olika uppgifter inom förvaltningen och serviceproduktionen inom den offentliga sektorn, inte får äventyra den finsk- och svenskspråkiga befolkningens likhet inför lagen och nationalspråkens likställdhet.

Vi ber därför Finansministeriet redan i beredningsskedet bedöma konsekvenserna av de åtgärdsförslag som ges i anslutning till strukturprogrammet, detta med särskild fokus på de grundläggande språkliga rättigheterna. Vi ber även Finansministeriet beakta Folktingets lagstadgade uppdrag som remissinstans i frågor som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Med hänvisning till detta önskar Folktinget ge remissutlåtanden i samtliga skeden av den fortsatta beredningsprocessen.

Samtidigt vill Folktinget lyfta fram sina tidigare ställningstaganden. Regeringens beredning omfattar även en betydande reform av kommun- och servicestrukturerna, där kommunerna följaktligen har en central betydelse som målgrupp för regeringens åtgärder.   Folktinget understryker särskilt det viktiga i att regeringen fäster vikt vid språkliga rättigheter och skyldigheter enligt grundlagen i sin beredning. Det allmänna, däribland kommunerna, ska säkerställa den finsk- och svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. De tvåspråkiga kommunerna har till följd av detta en lagstadgad skyldighet att trygga de finsk- och svenskspråkiga invånarnas rättigheter på ett likvärdigt sätt också i praktiken. En förutsättning för detta är att beredningen beaktar förslagens språkliga konsekvenser i hela planerings- och beslutsprocessen i enlighet med regeringens principbeslut om nationalspråksstrategin (20.12.2012).

Justitiekanslern i statsrådet har fastslagit att de grundläggande språkliga rättigheterna har en särställning bland faktorer som påverkar ett beslut om en administrativ indelning. Synpunkter som baseras på administrativ ändamålsenlighet och ekonomiska argument kan däremot inte ges samma vikt vid bedömningen (OKV/1370/1/2009). I det strukturpolitiska programmet omnämns exempelvis faktorer som enhetligt område för pendling eller samhällsstruktur och en effektiv organisering av kommunsektorns tjänster. Enligt riksdagens grundlagsutskott förutsätter skyldigheten att trygga de grundläggande rättigheterna att man väljer den områdesindelning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna, om det finns alternativa områdesindelningar (GrUU 21/2009 rd). 

Folktinget konstaterar sammanfattningsvis det viktiga i att regeringen i sin fortsatta beredning av strukturella åtgärder samt åtgärder för att förenkla regelverket beaktar att språkliga rättigheter, likheten inför lagen och nationalspråkens likställdhet enligt grundlagen är av överordnad betydelse framför faktorer av funktionell karaktär.

Helsingfors den 15 november 2013

Christina Gestrin 
ordförande 
Svenska Finlands folkting  

Mats Brandt
ordförande
Folktingets förvaltningsutskott

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande