Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Språkinlärning inom dagvården och förskolan

Publicerad den:

Folktinget har i en skrivelse till Undervisnings- och kulturministeriet bl.a. påtalat vikten av att språkundervisningen i grundskolan stärks och utvidgas.

Undervisnings- och kulturministeriet
Helsingfors

Ärende: Språkinlärning inom dagvården och förskolan

Det är väldokumenterat att barn lär sig språk lättast när de är små. Enligt en undersökning vid Harvard University lär sig barn ända upp till sex års ålder klart lättare nya språk än tonåringar och vuxna. Särskilt lätt absorberar små barn språkljud, satsmelodier och rytmer som är svåra att tillägna sig senare.

I motsats till vad man tidigare har trott har forskningen visat att flerspråkighet i själva verket är bra för barns utveckling och mognad. Flerspråkiga barn har en bättre förmåga att hantera mer än en uppgift i sänder, de reagerar snabbare och säkrare och flerspråkiga barn lär sig också nya språk lättare än enspråkiga barn.

Dagvården och förskolan i Finland håller på att utvecklas och förnyas. Folktinget föreslår att undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för förnyelseprocessen överväger att ge alla barn i Finland möjlighet att bekanta sig med åtminstone ett främmande språk redan i dagvården och förskolan.

Eftersom kunskapen i främmande språk i Finland i oroväckande grad håller på att begränsas till engelska, föreslår Svenska Finlands folkting att språkinlärningen inom dagvården och förskolan inriktas på ett annat språk än engelska. Särskilt angeläget är det förstås att ge små barn möjlighet att på ett naturligt sätt bekanta sig med det andra inhemska språket (svenska respektive finska), men också samiska och andra språk kunde komma i fråga.

Målsättningen borde vara att dagvården och förskolan kan erbjuda alla Finlands barn möjligheten att bekanta sig med ett främmande språk redan före grundskolan. Folktinget vill ändå understryka att också språkundervisningen i grundskolan behöver stärkas och utvidgas. Vi hoppas att detta kan ske i samband med den kommande läroplansreformen.

Folktinget har med glädje noterat att antalet språkbad har ökat och att också utbildningen av språkbadslärare har framskridit. Vi hoppas att antalet språkbad också fortsättningsvis ökar.

Målsättningen att alla barn i dagvård och förskolan ska ges möjlighet att bekanta sig med ett främmande språk är uppenbart ambitiös i förhållande till nuläget. Folktinget föreslår därför att ministeriet utreder också andra former för barns språkinlärning än regelrätta språkbad varje dag. Olika innovativa och mindre kostsamma lösningar kunde prövas.

Också samarbete med personer bosatta i kommunen som talar språket som modersmål samt samarbetsaktiviteter mellan barn ur båda språkgrupperna kunde utvecklas. Detta skulle förutom öka barnens språkfärdighet också minska avståndet och fördomarna mellan språkgrupperna.

SVENSKA FINLANDS FOLKTING
Utbildningsutskottet


Fredrika Åkerö                            
Utskottets ordförande                  

Anders Björklöf
sekreterare

 


Distribution:
Kanslichef Anita Lehikoinen
Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
Undervisningsråd Armi Mikkola

För kännedom: Utbildningsstyrelsen

Liknande