Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om läroplanen för förskoleundervisning

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Utbildningsstyrelsen om utkastet till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen.

Helsingfors den 22 maj 2014

Till Utbildningsstyrelsen

Ärende: Utlåtande om Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen (OPH 11.4.2014)

Utbildningsstyrelsen har den 11 april 2014 begärt Svenska Finlands Folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

Finlands grundlag är det dokument som garanterar landets tvåspråkighet och medborgarnas språkliga rättigheter. I § 17 stadgas: Finlands nationalspråk är finska och svenska. Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

De två nationalspråken är således helt likställda, dvs. befolkningen har oberoende om den är finskspråkig eller svenskspråkig lika rätt till utbildning på alla nivåer. Folktinget understryker att denna rätt gäller alla åldersgrupper och alla utbildningsstadier och -former. Detta bör vara en självklar utgångspunkt även för grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Folktinget anser att det är positivt att läroplanen grundar sig på forskning och utvecklingsarbete så att lek, kommunikation, samarbete, barnets erfarenheter, dokumentation, utvärdering och kontinuitet är begrepp som genomsyrar hela planen. Begreppet ”lärstigen” signalerar tydligt den ”röda tråden” i barnets lärande.

Folktinget anser att det är positivt att grunderna för förskoleundervisningens läroplan tydligare än tidigare fokuserar mål och innehåll. Detta kan stärka lärarnas pedagogiska medvetenhet. Målbeskrivningarna är ordrika och beskriver snarare hur arbetet i förskolan ska ske än vart arbetet ska leda. Det är emellertid skäl att fundera över om mål och innehåll blir för omfattande och för högt ställda så att barnet pressas för mycket i tidig ålder.

I planen (sid. 9-10) konstateras bl.a: Att kunna kommunicera, uttrycka sig och förstå andra har stor betydelse för individens funktionsförmåga och välbefinnande i en mångkulturell värld. Förmågan att lyssna, känna igen och förstå olika synsätt kännetecknar god kommunikation och kulturella färdigheter. För att skapa positiva människorelationer och lösa problemsituationer förutsätts samarbetsförmåga. Förskoleundervisningen ska erbjuda barnen möjligheter att på ett tryggt sätt öva sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig i kamratgruppen och med vuxna i närmiljön.

Barnen ska stödjas att bli bekanta och umgås med andra människor och att uttrycka sig på olika sätt. Fester lekar och aktiviteter som förutsätter samarbete ger barnen möjlighet att öva sig att uppträda i olika situationer och med olika människor. Barnen ska bemötas med respekt och lära sig att vara vänliga mot andra. Tillsammans med barnen ska man bekanta sig med närmiljön och dess kulturella mångfald samt stödja utvecklingen av barnets språkmedvetenhet. Barnen ska lära sig att uppskatta sina egna och andra familjers traditioner och vanor.

Folktinget understöder och omfattar ovan stående skrivningar. Vi anser emellertid att man bör lägga till ett stycke som behandlar barnens möjlighet att bekanta sig med åtminstone ett annat språk än undervisningsspråket. Eftersom kunskapen i främmande språk i Finland i oroväckande grad håller på att begränsas till engelska, föreslår Folktinget att man bör inrikta sig på andra språk än engelska. Särskilt angeläget är det att ge barnen möjlighet att på ett naturligt sätt bekanta sig med det andra inhemska språket, svenska eller finska, men också samiska och andra i näromgivningen förkommande språk kunde komma i fråga. Folktingets utbildningsutskott har i december 2013 vänt sig till Undervisnings- och kulturministeriet med en skrivelse i frågan som också har sänts till Utbildningsstyrelsen för kännedom. Skrivelsen bifogas utlåtandet.

Folktinget understöder till fullo skrivningarna om tvåspråkig förskoleundervisning såsom språkbad i de inhemska språken och språkberikande förskoleundervisning.

Folktinget konstaterar att Utkastet till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen innehåller otympliga formuleringar och ställvis undermålig svenska. Texten bör genomgå en noggrann språkgranskning.

Slutligen konstaterar vi att utkastet är en ambitiös och positiv helhet som med ovanstående kommentarer och tillägg tillfredsställer Folktinget.

Svenska Finlands folkting

Christina Gestrin                                                        Ordförande                                                                 

Anders Björklöf
Biträdande folktingssekreterare

Liknande