Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om socialvårdslag

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den.

Social- och hälsovårdsministeriet                                             
 

Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den

Hänvisning: Begäran om utlåtande, 23.5.2014, STM061:00/2014

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting har tagit del av förslaget till proposition till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som har särskild betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.

Allmänt

Gällande lagstiftning kräver att tvåspråkiga kommuner tillhandahåller socialvård på lika grunder på svenska och finska. Den ansvariga myndigheten är skyldig att genom utbildning och andra personalpolitiska åtgärder se till att de anställda har tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodose klientens språkliga rättigheter. När personal anställs ska myndigheten säkerställa att den har sådana språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver.

Praxis visar tydligt att det inte råder jämlikhet mellan språkgrupperna inom socialvården. Bristerna har lyfts fram i Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen (2006, 2009 och 2013) och i internationella expertbedömningar, såsom Europarådets expertkommittés rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och Europarådets ministerkommittés rekommendationer (2012). Ministerkommittén rekommenderade att de finländska myndigheterna särskilt prioriterar ytterligare åtgärder för att säkra tillgången till socialvård på svenska.

Betydelsen av de grundläggande språkliga rättigheterna accentueras inom socialvården. De klienter som socialvårdslagen berör är ofta i en svår livssituation och har inte nödvändigtvis förmåga att påtala sina rättigheter och behov. Rätten till och behovet av att få använda sitt eget språk blir särskilt viktigt i en sådan situation. Vi ser det därför som angeläget och viktigt att vissa språkliga förpliktelser förtydligas, för att bättre garantera att myndigheterna både i planeringen och i utförandet uppfyller sina språkliga skyldigheter.

Folktinget föreslår därför i det följande sådana tillägg till lagförslaget som förtydligar myndigheternas språkliga skyldigheter och klienternas rättigheter.

4 kap. Klientens ställning och rättigheter

Utkastet till socialvårdslag innehåller ingen bestämmelse om klientens rätt till socialvård på finska eller svenska.

Det är socialvårdsmyndighetens ansvar att säkerställa att de språkliga rättigheterna iakttas, men i praktiken är det personalen inom socialvårdsenheterna som ger klienten de sociala tjänster han eller hon har rätt till. För att personalen ska känna till bestämmelserna om klientens rätt till socialvård på eget språk, är det viktigt att de finns nämnda i socialvårdslagen. Det är inte tillräckligt att en språkbestämmelse ingår i lagen om ordnande av social- och hälsovård, som ännu är under beredning.

I det föreslagna kapitel 4 behandlas klientens ställning och rättigheter. I kapitlet redogörs för flera grundläggande principer, såsom anti-diskriminering, respekt för klientens människovärde och integritet samt självbestämmanderätt.

Folktinget konstaterar att det är missvisande att den grundläggande rättigheten att få socialvård på svenska och finska enligt lika grunder inte alls framgår ur kapitel 4, eller ur lagförslaget i övrigt. Tydliggörandet av klientens språkliga rättigheter kräver att dessa redogörs för i lagtexten. Det här är viktigt för att undvika antagandet att klienten inte har rätt att kräva socialvård på eget språk, och för att åtgärda de ofta förekommande bristerna i den språkliga servicen.

Folktinget föreslår därför att det i kapitel 4 läggs till en bestämmelse om klientens språkliga rättigheter, i likhet med den som finns i gällande socialvårdslag.

50 § Klientplan

I förslaget till 50 § stadgas om utarbetandet av en serviceplan eller annan motsvarande plan för klienten.

Folktinget vill här betona vikten av att klientens modersmål finns nämnt i planen. Det är nödvändigt för att informationen ska vara så lättillgänglig som möjligt när klientens vård och service planeras. Vi föreslår därför att antecknandet av klientens språk nämns i detaljmotiveringarna till 50 § 2 mom., 2 punkten, i vilken redogörs för den yrkesmässiga bedömningen av den service och de åtgärder som behövs.

Barnskyddslagen: 30 § Klientplan

I förslaget till 30 § i barnskyddslagen stadgas om klientplan för ett barn som är klient inom barnskyddet. Även här föreslår Folktinget att det i detaljmotiveringarna skrivs ut att barnets språk måste nämnas i planen.

Regleringsmodell

Social- och hälsovårdsministeriet har bett remissinstanserna ta ställning till vilken regleringsmodell som ska väljas i den fortsatta beredningen. Alternativen är tre olika modeller för hur bestämmelserna i nuvarande lagen om klientens ställning och rättigheter i socialvården (klientlagen) ska behandlas.

Folktinget föredrar modell 3, enligt vilken bestämmelserna om bemötande i klientlagen flyttas till den nya socialvårdslagen och bestämmelserna om datasekretess flyttas till lagen om klienthandlingar i socialvården. Vi anser att helheten på så vis blir tydligare och mer lättillgänglig.

Utlåtandets centrala innehåll

Betydelsen av de grundläggande språkliga rättigheterna accentueras inom socialvården. Rätten till och behovet av att få använda sitt eget språk är särskilt viktigt för socialvårdens klienter.

Folktinget föreslår därför att det i kapitel 4 läggs till en bestämmelse om klientens språkliga rättigheter, i likhet med den som finns i gällande socialvårdslag. Bestämmelsen är viktig för att tydliggöra klientens rättigheter och socialvårdsmyndighetens ansvar.

Folktinget föreslår att det i detaljmotiveringarna till 50 § i socialvårdslagan och till 30 § i barnskyddslagen skrivs ut att klientens språk ska antecknas i klientplanen.

I den fortsatta beredningen av socialvårdslagstiftningen föredrar Folktinget regleringsmodell 3, enligt vilken bestämmelserna om bemötande i klientlagen flyttas till den nya socialvårdslagen och bestämmelserna om datasekretess flyttas till lagen om klienthandlingar i socialvården.

 

Helsingfors, 4.7.2014

 

Svenska Finlands folkting

 

Christina Gestrin  
Folktingsordförande                                                       

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Johanna Lindholm
Språkskyddssekreterare

Liknande