Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Inrikesministeriet om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet.

Inrikesministeriet
hare@intermin.fi

 

Ärende:        Ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Hänv:            Utkast till regeringsproposition om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet, SM008:00/2014, 18.6.2014

 

Svenska Finlands folkting har tagit del av utkastet till regeringsproposition om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och ger sitt utlåtande i det följande.

Enligt förslaget ändras lagen, så att blir möjligt för var och en att sända nödtextmeddelanden per mobiltelefon till nödnumret 112. Detta förutsätter att personen i fråga har registrerat sig i förväg hos Nödcentralsverket. Nödcentralsverket upprätthåller ett register för nödtextmeddelanden, där användarnas namn och identifikationsuppgifter samt kontaktuppgifter införs. Enligt förslaget får Nödcentralsverket därtill rätt att överföra ett nödsamtal eller -textmeddelande till en separat kö i väntan på svar, ifall det finns skäl att misstänka att kontakten saknar saklig grund. Avsikten med lagförslaget är att bättre säkerställa befolkningens tillgång till hjälp och att minska antalet oavsiktliga och osakliga kontakter.

I utkastet ingår bl.a. en hänvisning till 22 § i grundlagen, som fastställer det allmännas skyldighet att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna, och till 6 § 2 mom., som föreskriver att ingen får särbehandlas utan godtagbar orsak (s. 10-11).

Folktingets ställningstagande

Folktinget framhåller det viktiga i att Nödcentralsverkets användarregister fungerar på finska och svenska, så att var och en kan registrera sig på sitt eget språk. Användarnas språk eller kontaktspråk bör införas i registret. Detta utgör en förutsättning för att jourpersonalen ska kunna handlägga nödtextmeddelanden utan dröjsmål på både finska och svenska.

Folktinget föreslår vidare att hänvisningen till grundlagens 6 § 2 mom. i utkastet ersätts av en hänvisning till 6 § i sin helhet, som föreskriver att alla är lika inför lagen. Folktinget understryker därtill att det är viktigt att beredningen kompletterar utkastet med en hänvisning till språkliga rättigheter och skyldigheter enligt grundlagen. Enligt 17 § 2 mom. ska envars rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, hos myndigheter tryggas genom lag. Vidare ska det allmänna tillgodose den finsk- och svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

Folktinget föreslår att också en hänvisning till 17 § 3 mom. i grundlagen om samernas språkliga rättigheter och rättigheterna för personer med funktionshinder införs i utkastet.

Utöver detta är det av central betydelse att ministeriet inom ramen för den fortsatta beredningen utför en grundlig bedömning av språkliga och övriga konsekvenser av lagförslaget enligt Justitieministeriets anvisningar.

Folktinget ber slutligen ministeriet fästa särskild uppmärksamhet vid den språkliga beredskapen inom Nödcentralsverket. Det har kommit till Folktingets kännedom att det fortsättningsvis förekommer fall där svenskspråkiga personer inte får handledning på sitt eget språk, eller ombeds byta språk, när de kontaktar nödcentralerna. Vi understryker det viktiga i att ministeriet i samarbete med Nödcentralsverket vidtar snabba åtgärder för att säkerställa myndighetens beredskap att handlägga nödsamtal på svenska, och i framtiden också nödtextmeddelanden på svenska i enlighet med det aktuella lagförslaget.

 

Helsingfors den 15 augusti 2014

 

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Christina Gestrin                                      ordförande                                              

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liknande