Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förslag till ändring av 5 § i språklagen

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Justitieministeriet gällande förslag till ändring av 5 § i språklagen.

Justitieministeriet

Hänv:         Justitieministeriets begäran om utlåtande, OM 3/58/2014     8.9.2014

Ärende:     Förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen

Svenska Finlands folkting tackar Justitieministeriet för begäran om utlåtande i fråga om utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen. Enligt förslaget kan en enspråkig kommun bli tvåspråkig på begäran av kommunfullmäktige och genom ändring av förordning av statsrådet, trots att kommunens språkliga ställning redan har fastställts för en tioårsperiod genom ifrågavarande statsrådsförordning.

Bakgrunden till lagförslaget ligger i en ändring av kriterierna för statsandelarna för enspråkiga kommuner. De enspråkiga kommunerna får i nuläget förhöjda statsandelar för de merkostnader som uppkommer av den lagstadgade skyldigheten att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning på det andra nationalspråket i kommunen. Med stöd av lagen om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (676/2014) beaktas emellertid inte längre merkostnaderna för denna verksamhet i kriterierna för statsandelarna från 1.1.2015.

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis är ett av de viktigaste syftena med statsandelssystemet att garantera att alla kommuner, oavsett skillnader i förhållanden och inkomstunderlag, har möjligheter att klara av i synnerhet sina lagstadgade uppgifter (GrUU 16/2014 m.fl.). Folktinget har för egen del lyft fram de enspråkiga kommunernas situation i ett utlåtande om statsandelsreformen till Finansministeriet 27.3.2014.

Genom det aktuella förslaget till ändring av 5 § i språklagen kan enspråkiga kommuner bli tvåspråkiga under statsrådsförordningens giltighetstid och därmed beviljas förhöjda statsandelar utifrån kommunens tvåspråkiga ställning.

Folktingets ställningstagande

Folktinget anser att det är problematiskt att en enspråkig kommun förväntas ändra språklig status för att kunna få förhöjda statsandelar och därmed klara av sina språkliga skyldigheter. Det viktigaste syftet med den språkliga indelningen enligt 5 § i språklagen är att kommunerna har faktiska möjligheter att trygga den enskilda individens rättsliga ställning. Om en kommun ser sig föranledd att ändra sin språkliga status av ekonomiska orsaker så uppfylls inte längre syftet med denna bestämmelse.

Folktinget framhåller att en ändring av kommunens språkliga status också får andra följder för kommunen. En tvåspråkig kommun har mera omfattande skyldigheter att ge service på båda språken än en enspråkig kommun, eftersom kommunens service och förvaltning ska ordnas så att de finsk- och svenskspråkiga invånarnas rättigheter tryggas enligt lika grunder. Majoriteten av de enspråkiga kommunerna i landet saknar i praktiken denna möjlighet, vilket innebär att kommunerna inte heller har ett jämlikt utgångsläge med avseende på förhöjda statsandelar.

Folktinget konstaterar vidare att syftet med den lagstadgade språkliga indelningen på lokal nivå förlorar i betydelse, om statsrådet fastställer ändringar i kommunernas språkliga status av andra orsaker än på basis av befolkningens språkförhållanden. Vi ser det därför som nödvändigt att lagen om statsandel för kommunal basservice (676/2014) ändras, så att de enspråkiga kommunerna i landet har faktiska möjligheter att fullfölja sina språkliga förpliktelser med stöd av grundlagen och övrig lagstiftning.

Helsingfors den 29 september 2014  


SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Christina Gestrin               
ordförande

Kristina Beijar                   
sakkunnig i förvaltningsärenden

 

 

Liknande