Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om andra stadiets anordnarnätverk och finanisiering

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om örslagen till revidering av andra stadiets anordnarnätverk och nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete.

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande angående förslagen till revidering av andra stadiets anordnarnätverk och nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete, OKM096:00/2014

Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) önskar avge följande utlåtande i ovan nämnda ärende trots att Undervisnings- och kulturministeriet av någon anledning inte begärt Folktingets utlåtande.  Folktinget har inte heller bivit ombett att ge utlåtande om utkastet till regeringens proposition om lag om finansiering av utbildning.

 

ALLMÄNT

Folktinget konstaterar att de berörda lagtexterna inte finns att tillgå på svenska vilket kan leda till missförstånd och försvårar avgivande av utlåtande för många berörda.

Folktinget anser att revideringen av andra stadiets anordnarnätverk och utkastet till lag om finansiering av utbildningen borde behandlas som en helhet eftersom förändringarna påverkar varandra.

Folktinget konstaterar att det utgående från lagförslagen är svårt att ge ett uttömmande utlåtande då många viktiga frågor kommer att bestämmas genom statsrådets eller ministeriets förordningar.

 

TILLGÅNG TILL UNDERVISNING PÅ SVENSKA

Tillgången till undervisning på svenska på andra stadiet kan efter genomförda föreslagna lagändringar tryggas även i fortsättningen. Det är viktigt att anordnartillstånden fortfarande ges för antingen finskspråkig eller svenskspråkig undervisning.

Folktinget anser att de små gymnasiernas fortbestånd bör tryggas även i fortsättningen. Detta lyckas bäst genom en förstärkning på språklig basis av befintliga nätverk och uppbyggnad av sådana där de saknas och genom strukturella ändringar i förvaltning och upprätthållande.

Speciellt yrkesutbildningen i Svenskfinland har genomgått strukturförändringar och ekonomiska satsningar har gett goda resultat. Andra stadiets utbildning bör enligt Folktingets åsikt bibehållas som en närservice och på det sättet motarbeta utslagning av unga.

 

BEDÖMNING AV KONSEKVENSERNA

Folktinget konstaterar att ingen bedömning av konsekvenserna av finansieringslagen på språklig grund har utförts. Sålunda förblir det oklart vilka konsekvenserna för den svenskpråkiga utbildningen på andra stadiet blir på lång sikt. En sådan bedömning borde utföras innan lagförslaget avges till riksdagen.

 

Helsingfors den 17 november 2014

 

Svenska Finlands folkting

 

Christina Gestrin                                 
Ordförande  

Anders Björklöf                                        
Biträdande folktingssekreterare

 

Liknande