Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om regeringsproposition för lag om småbarnspedagogik

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet gällande regeringsproposition för lag om småbarnspedagogik.

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande gällande regeringsproposition för lag om småbarnspedagogik, UKM/15/010/2015

 

Undervisnings- och kulturministeriet har den 24 februari 2015 begärt Svenska Finlands Folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

Allmänt

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 7 december 2012 en arbetsgrupp med uppgift att bereda en reform av lagstiftningen som gäller dagvård. Arbetsgruppen hade i uppgift att lägga fram förslag till lagstiftning inom dagvården enligt regeringsprogrammet samt att utvärdera förslagens verkningar bl.a. på det ekonomiska och samhälleliga planet.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag den 21 mars 2014. Till sin form och omfattning fyllde arbetsgruppens förslag inte de krav som ställs på ett regeringsförslag. Folktinget gav sitt utlåtande om förslaget 27 maj 2014.

Nu föreliggande förslag till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid undervisnings- och kulturministeriet.

Språkliga rättigheter

I lagförslaget ingår stadganden om syftet med småbarnspedagogisk verksamhet. I 3 § 6 punkt stadgas att syftet är att ge alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogisk verksamhet, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen och vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund.

 

I 8 § stadgas: Ett barn har rätt till småbarnspedagogisk verksamhet på sitt modersmål, om detta är finska, svenska eller den samiska språkvarietet som avses i 3 § 1 punkten i samiska språklagen (1086/2003). Kommunen ska se till att småbarnspedagogisk anordnas på barnets modersmål i enlighet med 1 mom. utifrån behovet i kommunen. Småbarnspedagogisk verksamhet kan anordnas på teckenspråk, romani eller något annat språk.

Folktinget anser, att det är bra att stadgandena om syftet med den småbarnspedagogiska verksamheten betonar vikten av att kunna ge alla barnfärdigheter att förstå och respektera var och ens språkliga och kulturella bakgrund.
 
Beträffande de språkliga rättigheterna i paragraf 8 anser Folktinget att de självklart ska ingå i den nya lagen om småbarnspedagogisk verksamhet. Folktinget anser emellertid att man i stället för ”modersmål” bör använda uttrycket ”barnets eget språk” på samma sätt som det stadgas i Lagen om grundläggande utbildning(628/98).

 
 
Personal, behörighetsvillkor och dimensionering  
 
I 7 och 8 kap. 31-42 §§ stadgas om personalens uppgifter, behörighetsvillkor och dimensionering.
Folktinget konstaterar att det redan idag råder brist på formellt kompetent svenskspråkig personal inom dagvården. Störst är bristen på barnträdgårdslärare och framförallt i södra Finland.
Trots att man nu inte föreslår skärpning av personalens behörighetsvillkor och inte heller radikala förändringar i dimensioneringen kan det emellertid lätt leda till en ökad brist på behörig svenskspråkig personal. Sålunda bör man sörja för att det finns tillräckligt med studieplatser inom småbarnspedagogiken på svenska och att studieplatser också finns i Helsingforsregionen.

 

Folktinget anser att en eventuell skärpning av personalens behörighetsvillkor och eventuella skärpningar i dimensioneringen kräver en tillräckligt lång övergångsperiod. I annat fall hotar den redan nu rådande bristen på behörig svenskspråkig personal inom dagvården att öka ytterligare. Folktinget vill betona vikten av att man sörjer för att det finns ett tillräckligt antal svenska studieplatser för utbildning av personal inom småbarnspedagogiken och att det finns studieplatser också i Helsingforsregionen så att hela Svenskfinland har tillgång till behörig personal.

 

Sökande av ändring

 

Kapitel 13 behandlar Rättsmedel och ändringssökande. I förslaget saknas stadganden om rätten att söka ändring i beslut rörande rätten till småbarnspedagogisk verksamhet på barnets eget språk/ modersmål i enlighet med stadgandena i paragraf 8.

 

Folktinget anser att en ny paragraf bör intas i 13 kap. där man stadgar om rätten att söka ändring i beslut rörande rätten till småbarnspedagogisk verksamhet på barnets eget språk/modersmål i enlighet med stadgandena i § 8.

 

Utlåtandets centrala innehåll

Språkliga rättigheter

Folktinget anser, att det är bra att stadgandena om syftet med den småbarnspedagogiska verksamheten betonar vikten av att kunna ge alla barnfärdigheter att förstå och respektera var och ens språkliga och kulturella bakgrund.
 
Beträffande de språkliga rättigheterna i paragraf 8 anser Folktinget att de självklart ska ingå i den nya lagen om småbarnspedagogisk verksamhet. Folktinget anser emellertid att man i stället för ”modersmål” bör använda uttrycket ”barnets eget språk” på samma sätt som det stadgas i Lagen om grundläggande utbildning(628/98).

 

Personal, behörighetsvillkor och dimensionering  
 

Folktinget anser att en eventuell skärpning av personalens behörighetsvillkor och eventuella skärpningar i dimensioneringen kräver en tillräckligt lång övergångsperiod. I annat fall hotar den redan nu rådande bristen på behörig svenskspråkig personal inom dagvården att öka ytterligare. Folktinget vill betona vikten av att man sörjer för att det finns ett tillräckligt antal svenska studieplatser för utbildning av personal inom småbarnspedagogiken och att det finns studieplatser också i Helsingforsregionen så att hela Svenskfinland har tillgång till behörig personal.

Sökande av ändring

 

Folktinget anser att en ny paragraf bör intas i 13 kap. där man stadgar om rätten att söka ändring i beslut rörande rätten till småbarnspedagogisk verksamhet på barnets eget språk/modersmål i enlighet med stadgandena i § 8.

 

Helsingfors den 7 april 2015

Svenska Finlands folkting                                                               

Christina Gestrin                                         
Ordförande    

 

Anders Björklöf                                             
Biträdande folktingssekreterare

Liknande