Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution från Folktingets session

Publicerad den:

Resolution från Folktingets session i Borgå 8-9.5.2015

Nationalspråksstrategin behövs i det nya regeringsprogrammet

Statsmaktens ansvar för nationalspråkens likställighet och i synnerhet svenska språkets ställning förutsätter aktiva åtgärder av den kommande regeringen. Det behövs en fortsättning på det viktiga arbete som har påbörjats på basis av Finlands första nationalspråksstrategi. 

Landets två nationalspråk och Ålands särställning har gett vårt land internationell erkänsla, och det är av yttersta vikt att den språkliga jämlikheten bevaras och stärks ytterligare i framtiden.

Svenska Finlands folkting har förväntningar på regeringsprogrammet och på de partier som bildar regeringen. Folktinget vill vara en aktiv part och föra en konstruktiv dialog kring landets två nationalspråk.

Folktinget yrkar på följande:

  • att regeringen i regeringsprogrammet förlänger nationalspråksstrategins giltighetstid, så att den omfattar regeringsperioden 2015-2019, och att den följs upp av ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för regeringsperioden.
  • att det nationalspråksnätverk med ansvarspersoner från samtliga ministerier och statsrådets kansli, som Justitieministeriet tillsatt, fortsätter sitt arbete och utvecklas under denna regeringsperiod.
  • att regeringen förbinder sig att stärka och utveckla kunskaperna i nationalspråken inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning. Alla elever och studerande har rätt till undervisning i båda nationalspråken, finska och svenska. Undervisningen i det andra nationalspråket bör inledas i de första årskurserna.
  • att regeringen satsar på en tillräcklig och högklassig språkbadsundervisning. Utbildningen av klasslärare för språkbad tryggas och utvidgas till att gälla också barnträdgårdslärare och ämneslärare.
  • att regeringen garanterar resurser så att förvaltningsreformer inte försvagar de grundläggande språkliga rättigheterna. Regeringen tar fasta på behovet av särskilda språkbestämmelser i lagstiftningen.
  • att regeringen säkerställer de språkliga rättigheterna enligt grundlagen då ekonomiska nedskärningar genomförs inom stat och kommun.

                                       *  *  *

Svenska Finlands folkting konstaterar ytterligare att det svenska språkets ställning i Finland är en av de viktigaste politiska frågorna för landskapet Åland. Folktinget understryker vikten av att den kommande regeringen fortsätter arbetet med en ny självstyrelselag för Åland.

Liknande